Новини
Обявление по чл.4, ал.2 от Наредбата по ОВОС
06
Дек
Актуализиране на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Димово
01
Дек
Изменение на Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019г.
01
Дек
Изменения и допълнения в Приложение № 1 на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на община Димово
29
Ное
ПОКАНА   ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ДИМОВО 2018-2020 година  
29
Ное
Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадаците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година.
28
Ное
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли