Уведомление от ЧЕЗ

Уведомление от ЧЕЗ

Уважаеми съграждани,

От 15.03.2020 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани дейности по електроразпределителната мрежа, които изискват прекъсване на електрозахранването. Компанията осъществява единствено аварийни и превантивни ремонти по мрежата по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга за българските граждани, голяма част от които работят и учат от вкъщи.

За сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването, използвайте информационна линия 0 700 10 010, имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

 

Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на община Димово

Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на община Димово

Обявление по чл.124б от ЗУТ Димово

Обявление по чл.124б от ЗУТ Димово

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Димово на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със заповед №РД-02-192/01.04.2020 г. на кмета на Община Димово е допуснато:
1.Да се изработи : ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН / ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ / НА УПИ IX 344 и XI343 , кв. 53, гр. ДИМОВО, общ. ДИМОВО, обл. ВИДИН, като се обединят в един самостоятелен, урегулиран поземлен имот, чиито вътрешните регулационни линии да съвпадат с вътрешните имотни граници към съседни имоти .
– Вид на устройствената зона: „ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“
– Предназначение на застрояването: „ЗА ИНДИВИДУАЛНО МАЛКОЕТАЖНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО „
Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват,съгласно чл. 135, ал.(6) от ЗУТ.
Предписанието да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл. 5, ал.(5) от ЗУТ .
2.Обявяване : СЪОБРАЗНО ЧЛ. 131 , АЛ. (2) ОТ ЗУТ
3.Изисквания по ОУП /общ устройствен план/ : ПРЕУРЕГУЛИРАНЕТО НА ИМОТИТЕ ДА ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ОТ РАЗНОВИДНОСТ „ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ (Жм) СЪС СЛЕДНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ :
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ – 20 – 40 %
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ – 0,5 – 1,2
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА НОВОПРЕДВИДЕНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ – 10 м
ПЛОЩ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – 60 – 80 %
4.Изисквания по КП /кадастрален план/ : НЯМА
5.Изисквания по ИМ /инфраструктурната мрежа/ : НЯМА

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово:

Обява за търг за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и , ал.4 и ал. 13 о ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 във всички землища на Община Димово

Обява за търг за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и , ал.4 и ал. 13 о ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 във всички землища на Община Димово

О Б Я В А
Кметът на Община Димово на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и т. V от Решение № 396, взето по Протокол № 60 от 11.01.2019 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А
Втори публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл. 37и, ал. 4 и ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година във всички землища на Община Димово. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 12,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Договорите ще се сключват за тази част от площта на имотите, която попада в слоя, допустим за подпомагане. Срок на договора – до 30.09.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа на 21.04.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 30,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на десет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 9,30 часа на 22.04.2020 година. Търгът ще се проведе на 22.04.2020 година от 10,00 часа в Заседателната зала на Общината.
За справки и информация – телефон 09341 2260.

Временно е преустановено изпълнението на автобусната линия Видин-Димово-Видин

Временно е преустановено изпълнението на автобусната линия Видин-Димово-Видин

Уважаеми съграждани, във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебните занятия и на определен вид дейности както и ограниченията в пътуването заради нарастващата опасност от COVID -19, Ви уведомяваме, че временно е преустановено изпълнението на автобусната линия Видин-Димово-Видин, считано от 01.04.2020 г.

Обявление по чл.124б от ЗУТ – ПУП

Обявление по чл.124б от ЗУТ – ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Димово на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със заповед №РД-02-192/01.04.2020 г. на кмета на Община Димово е допуснато:
1.Да се изработи: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН / ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ – ПУП /ПРЗ / НА ПИ 47648.31.4, по КККР на с. МЕДОВНИЦА, общ. ДИМОВО, обл.ВИДИН, като се запази предназначението на територията по действащия ОУП.
2.Вид на територията: „Територия за транспортни и логистични дейности „Плп“
3.Конкретно предназначение на застрояването: „ЗА СКЛАДОВА БАЗА И БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ„
Предписанието спира прилагането на устройствения план в посочения обхват,съгласно чл. 135, ал.(6) от ЗУТ .
Предписанието да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл. 5, ал.(5) от ЗУТ .
4.Изисквания по ОУП /общ устройствен план/ : УРЕГУЛИРАНЕТО НА ИМОТА ДА ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯ ОТ РАЗНОВИДНОСТ „ТЕРИТОРИЯ ЗА ТРАНСПОРТНИ И ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ (Плп) “ СЪС СЛЕДНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ :
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ – до 40 %
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ – до 1,0
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА НОВОПРЕДВИДЕНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ – 6 м
ПЛОЩ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – над 50 %
5.Обявяване : На заинтересуваните страни по чл. 131 от ЗУТ.
6. Изисквания по КП /кадастрален план/ : НЯМА.
7.Изисквания по ИМ /инфраструктурна мрежа/ :
7.1.СЪГЛАСУВАНЕ НА СХЕМИТЕ ПО Т.7.3 С ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА!
7.2.СЪГЛАСУВАНЕ С РИОСВ – МОНТАНА !
7.3.ДА СЕ ИЗРАБОТЯТ ПЛАН-СХЕМИ КЪМ ПУП ПО ВиК И ЕЛ – ИНСТАЛАЦИИ!

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ /П/
Кмет на община Димово: