Новини
Общинска администрация Димово на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и чл. 10а от Закона за държавния служител оповестява обявения със Заповед № РД-02-52/16.01.2020 г. на кмета на община Димово    
17
Яну
Годишна програма за управление и разпореждане с общ. с-ст 2020
15
Яну
Днес 13.01.2020 на сайта на община Димово в секция новини е публикуван за обществено обсъждане проект на Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 на община Димово. Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Димово, гр. Димово, ул. Георги Димитров № 137, както и на следния електронен адрес: obstina_dimovo@abv.bg в срок да 28.01.2020 година включително. 
13
Яну
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за Бюджет на община Димово за 2020 г.  
08
Яну
Днес 19.12.2019 на сайта на община Димово в секция новини е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за обществения ред на територията на община Димово. Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Димово, гр. Димово, ул. Георги Димитров № 137, както и на следния електронен адрес: obstina_dimovo@abv.bg в срок да 19.01.2020 година включително. 
19
Дек
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли