Съобщение до всички заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ

Съобщение до всички заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ

Изработен подробен устройствен план (парцеларен план ) за трасе на оптичен кабел по селскостопански, общински пътища, от урбанизираната територия на с. Арчар , общ. Димово, обл. Видин до поземлен имот с идентификатор 00672.178.37, местност „Върха“, землище с. Арчар, община Димово

Прикачени файлове:

Първа копка на обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ 21097.92.40“ по проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01 „ Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово “

Първа копка на обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ 21097.92.40“ по проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01 „ Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово “


На 12.04.2021 г. се направи първа копка за обект „Строително-монтажни дейности по техническа рекултивация на обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ 21097.92.40“ по проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. С това се даде старт на закриване на общинското сметище, което не отговаря на европейските изисквания.
Общата стойност на проекта е 487 391,30 лева, от които:
– 414 282,61 лева от Европейския фонд за регионално развитие;
– 73 108,69 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
На церемонията присъстваха кмета на община Димово, зам.-кметовете, председателя на Общинския съвет, служители на общинската администрация, граждани, представители на строителя и надзора, медии.
В резултат от дейностите ще се възстанови нарушения терен, ще се създат условия за последваща биологична рекултивация и възстановяване на ландшафта, ще се ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда.
Срок на проекта: 09.07.2020 – 09.03.2022 г.
В срок от три години след техническата рекултивация, общината със собствени средства ще извърши биологична рекултивация на възстановения терен.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“, финансиран от ОПОС 2014-2020 г., чрез Европейския фонд за регианално развитие.

Прикачени файлове:

Oфициална церемония „Първа копка“ по проект № BG16M1OP002-2.010-0051 -С01 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Oфициална церемония „Първа копка“ по проект № BG16M1OP002-2.010-0051 -С01 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Прикачени файлове: