ПУП/ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНЕ С ПЪРВА РЕГУЛАЦИЯ НА ПИ 14489.72.38, ПИ 14489.72.39; ПИ 14489.72.40 И ПИ 14489.72.41 ПО КККР НА ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ОРЕШЕЦ, ОБЩИНА ДИМОВО В УПИ I 38;39;40;41, КВ. 72

OB.ZAP.PR.I-38;39;40 ;41 OB.ZAP.PZ.I-38;39;40;41 PUP.PR.I-38;39;40;41 PUP.PZ.I-38;39;40;41 Обявление

Прикачени файлове:

Posted in Без категория

ПРОЕКТ ЗА ПУП/ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНЕ С ПЪРВА РЕГУЛАЦИЯ НА ПИ 14489.94.36 ПО КККР НА ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ОРЕШЕЦ, ОБЩИНА ДИМОВО В УПИ I 36, кв. 94

Image_004 OB.ZAP.PR-I-36 OB.ZAP.PZ-I-36 PUP.PR-I-36 PUP.PZ-I-36

Прикачени файлове:

Posted in Без категория

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ИПУП/ – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ НА УПИ I 42;55, КВ. 53, ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЕШЕЦ, ОБЩИНА ДИМОВО

Обявление ЗАПОВЕД № РД-02-47 ОТ 21.03.2022 Г.

Прикачени файлове:

Posted in Без категория