Новини
27
Апр
Съобщение по чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС
25
Апр
Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 година
20
Апр
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на община Димово
10
Апр
Съобщение съгл чл.62а от ЗВ
10
Апр
Уведомление по чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОЗ
10
Апр
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли