Новини
Обществено обсъждане на проекта за изменение на действащ ОУП на Община Димово
09
Март
Проект на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Димово 2014-2020 за 2017 г.
02
Март
Изменение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги
14
Фев
Годишен доклад за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ през 2017 година
13
Фев
Решение № 291/30.01.2018г. за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година
07
Фев
Общинска програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2018 - 2019 г.
09
Яну
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 46/27.02.2018г. от 13,00 часа
23
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли