ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: „Строително-монтажни дейности по техническа рекултивация за обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ21097.92.40“

ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: „Строително-монтажни дейности по техническа рекултивация за обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ21097.92.40“

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж 2020 г.

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж 2020 г.

ЗАПОВЕД РД – 02 – 369/17.09.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. и Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г.на Министъра на здравеопазването и Решение на Министерски съвет за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до 30.09.2020 г.

НАРЕЖДАМ:
Ограничавам достъпа до сградата на кметство Септемврийци.
Приемането на граждани ще се извършва в двора на кметството при спазване на мерките за дистанция и дезинфекция.

Препис от заповедта да се доведе до знанието служителите за сведение и изпълнение. Заповедта да се доведе до знанието на гражданите и да се публикува на страницата на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ

Спектакъл „Ревливата принцеса“, 17.09.2020 г. от 10:30 часа

Спектакъл „Ревливата принцеса“, 17.09.2020 г. от 10:30 часа

На 17.09.2020 г. от 10:30 часа пред НЧ „Паисий Хилендарски“, град Димово
Държавен куклен театър — Видин
със съдействието  и организацията на Общинска администрация — Димово ще изнесе своя

спектакъл „Ревливата принцеса“

Поканени са всички деца и
граждани на община Димово! Вход свободен!

от Общинска администрация – Димово

Благодарност към дарител

Благодарност към дарител

Ръководството на Община Димово и на Центъра за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания с. Извор изказва своите благодарности към Георги Ботев – управител на „КУПРО ЕМАЙЛ“ ЕООД гр. Шумен за предоставеното дарение от кухненски съдове за готвене.
Благодарим от сърце за предоставеното дарение!!!