Заповед – Харта на клиента

Заповед – Харта на клиента

ЗАПОВЕД РД – 02 – 122/25.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Наредбата за административното обслужване
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Харта на клиента.
2. Хартата да се публикува на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменя Харта на клиента, утвърдена със Заповед № РД-02-489/21.11.2017 г.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово

Прикачени файлове:

Заповед – Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово

Заповед – Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово

ЗАПОВЕД РД – 02 – 121/25.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Наредбата за административното обслужване
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово.
2. Настоящите правила да се публикуват на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменят Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово, утвърдени със Заповед № РД-02-489/21.11.2017 г.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово

Заповед – Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово

Заповед – Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово

ЗАПОВЕД РД – 02 – 120/25.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово.
2. Настоящият кодекс да се публикува на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменя Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово, утвърден със Заповед № РД-02-489/21.11.2017 г.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово

Прикачени файлове:

Заместник-кмет с ресор “Икономика и стопанско управление“

Заместник-кмет с ресор “Икономика и стопанско управление“

Петко Върбанов
Роден през 1972 г.
Завършил английската гимназия в гр. Видин
Владее английски език.
Тел. за контакт: 0889235820
Г-н Върбанов е бил общински съветник при Община Димово за мандати 2007-2011 г. и 2011-2015 г. Заема длъжността заместник-кмет на община Димово от 2015 г.
Основните задължения на заместник-кмета са:
1. Устройство и развитие на територията на общината и населените места в нея;
2. Общинска собственост, общински финанси, данъци и такси;
3. Благоустрояване и комунални дейности;
4. Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси;
5. Подготовка, управление и изпълнение на проекти;
6. Трудова заетост.