Заместник-кмет с ресор “Икономика и стопанско управление“

Петко Върбанов
Роден през 1972 г.
Завършил английската гимназия в гр. Видин
Владее английски език.
Тел. за контакт: 0889235820
Г-н Върбанов е бил общински съветник при Община Димово за мандати 2007-2011 г. и 2011-2015 г. Заема длъжността заместник-кмет на община Димово от 2015 г.
Основните задължения на заместник-кмета са:
1. Устройство и развитие на територията на общината и населените места в нея;
2. Общинска собственост, общински финанси, данъци и такси;
3. Благоустрояване и комунални дейности;
4. Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси;
5. Подготовка, управление и изпълнение на проекти;
6. Трудова заетост.

Заместник-кмет с ресор „Социални и хуманитарни дейности“

Петрана Рангелова
Родена през 1967 г.
Завършила ИНДУ Плевен с придобита образователна степен: професионален бакалавър.
Владее руски, английски и френски езици.
Тел. за контакт: 0878235199
Г-жа Рангелова е била дългогодшен преподавател и възпитател в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Димово от 1988 г. до 2019 г. Заема длъжността заместник-кмет от 27.12.2019 г.
Основните задължения на заместник-кмета са:
1. Социални услуги и здравеопазване;
2. Образование;
3. Култура и културно-историческо наследство;
4. Младежи и масов спорт;
5. Отдих и туризъм;
6. Местни комисии, професионални, браншови и съсловни организации,

Секретар на община Димово

Любослава Джонова
Родена през 1988 г.
Завършва ЮЗУ Неофит Рилски, гр. Благоевград с придобита образователна степен: магистър, Право
Владее английски език.
Тел за контакт: 0876376615
Работи в Общинска администрация Димово за периода 2013-2016 г. като тогава изпълнява длъжността юрисконсулт, юрисконсулт е и в периода 2016-2020 г. като последователно работи в сектор Земеделие и в Териториалните поделения на горско стопанство Миджур, Белоградчик и Лом. Изпълнява длъжността Секретар на Община Димово от 20.01.2020 г.

Директор Дирекция „Административно обслужване и финанси“

Михаела Михайлова
Родена през 1986 г.
Завършила УНСС, гр. София с придобита образователна степен: бакалавър по икономика.
Владее английски език.
Тел. за контакт: 0879692965
Г-жа Михайлова е Директор на Дирекцията от м.декември 2019 г.

Директор Дирекция “Устройство на територията, местни приходи, програми и проекти“

Ирена Виденова
Родена през 1971г.
Завършва СА „Д.А. Ценов“, гр. Свищов с придобита образователна степен: магистър Финанси, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново с придобита образовантелна степен магистър „Публична администрация“
Тел. за контакт: 0889235898
Работи в Общинска администрация Димово от 1990 г., а заема длъжността директор дирекция от 2000 г.

Главен счетоводител

Красимира Иванова
Родена през 1956 г.
Завършва СА „Д.А. Ценов“ гр. Свищов с придобита образователна степен: магистър, специалност „Счетоводна отчетност“
Тел. за контакт: 0887730226
Работи в Общинска администрация Димово от 2006 г., като за периода 2006 – 2010 г. заема длъжността вътрешен одитор, а от 2010 г. е главен счетоводител.

Началник отдел „Местни приходи, програми и проекти“

Наталия Георгиева
Родена през 1980 г.
Завършва НБУ, гр. София с придобита образователна степен: магистър „Банков мениджмънт“
Тел. за контакт: 0885525120
Работи в Общинска администрация Димово от 2003 г., а заема длъжността Началник отдел от 2016 г.

Началник отдел „Устройство на територията и транспорт“

Инж. Румен Каменов
Роден през 1952 г.
Завършил ВИАС гр. София с придобита образователна степен: магистър „Инженер промишлено и гражданско строителство, технология“
Тел. за контакт 0889235818
Работи в Общинска администрация Димово от 2003 г. като е заемал длъжностите директор дирекция, главен инженер, а от 2018 г. заема длъжността началник отдел.