Обявление по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

Заповед – Харта на клиента

ЗАПОВЕД РД – 02 – 122/25.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Наредбата за административното обслужване
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Харта на клиента.
2. Хартата да се публикува на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменя Харта на клиента, утвърдена със Заповед № РД-02-489/21.11.2017 г.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово

Прикачени файлове:

Заповед – Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово

ЗАПОВЕД РД – 02 – 121/25.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Наредбата за административното обслужване
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово.
2. Настоящите правила да се публикуват на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменят Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово, утвърдени със Заповед № РД-02-489/21.11.2017 г.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово

Заповед – Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово

ЗАПОВЕД РД – 02 – 120/25.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово.
2. Настоящият кодекс да се публикува на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменя Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово, утвърден със Заповед № РД-02-489/21.11.2017 г.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово

Прикачени файлове:

ИНСТРУКЦИЯ за документационната и деловодната дейност в Общинска администрация Димово

/ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗМСМА, ЧЛ. 5А ОТ ЗА, ЧЛ. 41 ОТ ЗНАФИ ВЪВ ВР. ЧЛ. 8 ОТ УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДИМОВО/
Февруари 2020

Continue reading „ИНСТРУКЦИЯ за документационната и деловодната дейност в Общинска администрация Димово“

Заповед документационната и деловодната дейност в Общинска администрация

ЗАПОВЕД
РД – 02 – 101
12.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5а от ЗА, чл. 41 от ЗНАФ и във връзка с чл. 8 от Устройствения правилник на Общинска администрация Димово
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Инструкция за документационната и деловодната дейност в Общинска администрация Димово.
2. Настоящата инструкция да се публикува на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменя Инструкцията от 2005 г.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово