Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на община Димово

Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на община Димово

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „ Ремонт на улици в община Димово“

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „ Ремонт на улици в община Димово“

Прикачени файлове:

Протокол за извършената проверка за спазването на условията по чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от ОПФ

Протокол за извършената проверка за спазването на условията по чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от ОПФ

Прикачени файлове:

Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово” по четири обособени позиции: обособена позиция № 1 “Хляб и хлебни изделия”; обособена позиция № 2 “Месо, месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца”; обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци – пресни и консервирани”, обособена позиция № 4 “Различни хранителни продукти”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово” по четири обособени позиции: обособена позиция № 1 “Хляб и хлебни изделия”; обособена позиция № 2 “Месо, месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца”; обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци – пресни и консервирани”, обособена позиция № 4 “Различни хранителни продукти”

Прекратяване на процедура по обществена поръчка с предмет „Упражняване на независим строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово“

Прекратяване на процедура по обществена поръчка с предмет „Упражняване на независим строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово“

Прикачени файлове:

Обществена поръчка, чрез публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Ремонт на улици в град Димово, село Арчар и село Гара Орешец“ по Обособена позиция №1 „Ремонт на улици град Димово“, Обособена позиция №2 „Ремонт на улици село Арчар“ и Обособена позиция №3 „Ремонт на улици село Гара Орешец“

Обществена поръчка, чрез публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Ремонт на улици в град Димово, село Арчар и село Гара Орешец“ по Обособена позиция №1 „Ремонт на улици град Димово“, Обособена позиция №2 „Ремонт на улици село Арчар“ и Обособена позиция №3 „Ремонт на улици село Гара Орешец“

Прикачени файлове:

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2020 Г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2020 Г.

Име Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Петрана Николова Рангелова Зам.-кмет № ЧР-9400-1/02.01.2020 г.
Михаела Илчева Михайлова Директор дирекция № ЧР-9400-46/24.01.2020 г.
Иван Кирилов Тошев Км. наместник с. Извор № ЧР-9400-8/06.01.2020 г. № ЧР-9400-63/29.01.2020 г.
Марушка Златкова Петрова Км. наместник с. Острокапци № ЧР-9400-9/06.01.2020 г. № ЧР-9400-67/30.01.2020 г.
Митка Младенова Кочарова Км. наместник с. Воднянци № ЧР-9400-10/06.01.2020 г. № ЧР-9400-87/04.02.2020 г.
Зденка Павлова Панайотова Км. наместник с. Държаница № ЧР-9400-11/06.01.2020 г. № ЧР-9400-70/30.01.2020 г.
Иван Димитров Иванов Км. наместник с. Кладоруб № ЧР-9400-12/06.01.2020 г. № ЧР-9400-55/27.01.2020 г.
Биляна Кирилова Димитрова Км. наместник с. Костичовци № ЧР-9400-18/09.01.2020 г. № ЧР-9400-66/30.01.2020 г.
Росен Александров Стоянов Км. наместник с. Владиченци № ЧР-9400-26/13.01.2020 г. № ЧР-9400-61/29.01.2020 г.
Васко Рачов Василев Км. наместник с. Владиченци № ЧР-9400-69/30.01.2020 г. № ЧР-9400-68/30.01.2020 г.
Цветелина Евгениева Милкова Техн. сътрудник № ЧР-9400-74/31.01.2020 г. № ЧР-9400-73/31.01.2020 г.
Любослава Венелинова Йорданова Секретар на община № ЧР-9400-/06.02.2020 г. № ЧР-9400-/06.02.2020 г.
Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019 – 2020 г. за землищата на територията на Община Димово, предназначени за индивидуално ползване

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019 – 2020 г. за землищата на територията на Община Димово, предназначени за индивидуално ползване

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019 – 2020 г. за землищата на територията на Община Димово, предназначени за индивидуално ползване

Прикачени файлове: