В края на месец май 2022 г. Община Димово сключи анекс с ДФЗ за промяна срока на административен договор №BG06RDNP001-7.001-0111. Новият срок е 29.08.2022 г.

На 25.03.2022 г. община Димово сключи анекс с ДФЗ към договор №BG06RDNP001-7.006-0094-C01 за проект „Обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар”, с които анекс се променя срока на изпълнение на административния договор до 31.08.2022 г. Останалите клаузи и условия остават непроменени.

Изпълнение на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“

Община Димово изпълнява проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е 487 391,30 лева, от които:
– 414 282,61 лева от Европейския фонд за регионално развитие;
– 73 108,69 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
В резултат от дейностите по проекта ще се ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда, ще се възстанови нарушения терен и ще се създат условия за последваща биологична рекултивация.


Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01  „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“, финансиран от ОПОС 2014-2020 г., чрез Европейския фонд за регианално развитие.

Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“

 

Община Димово стартира инвестицията по проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“. През месец април 2021 г. след проведени процедури за избор на изпълнители по договори и съгласувателни процедури община Димово сключи анекс с ДФЗ за промяна стойността на административен договор №BG06RDNP001-7.001-0111. Променената стойност е 974 318 лв., от които 828 170,30 лв. Европейско финансиране и 146 147,70 лв. национално съфинансиране.

По проекта ще се ремонтират улици в населените места на община Димово по четири обособени позиции.

ОП1:Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в гр. Димово.

ОП2: Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в с. Арчар.

ОП 3: Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в с. Воднянци.

ОП4: Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в с. Гара Орешец.

 

Oбществена поръчка ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2021 г. НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ДИМОВО” (по две обособени позиции)

Процедурата е публикувана чрез ЦАИС ЕОП: https://app.eop.bg/buyer/1178