Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“

 

Община Димово стартира инвестицията по проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“. През месец април 2021 г. след проведени процедури за избор на изпълнители по договори и съгласувателни процедури община Димово сключи анекс с ДФЗ за промяна стойността на административен договор №BG06RDNP001-7.001-0111. Променената стойност е 974 318 лв., от които 828 170,30 лв. Европейско финансиране и 146 147,70 лв. национално съфинансиране.

По проекта ще се ремонтират улици в населените места на община Димово по четири обособени позиции.

ОП1:Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в гр. Димово.

ОП2: Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в с. Арчар.

ОП 3: Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в с. Воднянци.

ОП4: Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в с. Гара Орешец.

 

Oбществена поръчка ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2021 г. НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ДИМОВО” (по две обособени позиции)

Процедурата е публикувана чрез ЦАИС ЕОП: https://app.eop.bg/buyer/1178

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ по време на строителството за обект: „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ21097.92.40“

По договор № 13693/31.08.2020 г. с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – пестициди, опасни отпадъци и други препарати за растителна защита и почистване на складове, в които се съхраняват“, сключен между ПУДООС и ДЗЗД „Проект Пестициди 2019“, в периода 17.09.2020 – 14.10.2020 г. бяха преопаковани и транспортирани за окончателно обезвреждане препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, съхранявани в склад, находящ се в землището на гр. Димово, с географски координати 43.749641, 22.740259. Складът бе почистен от фирмата изпълнител и предаден на община Димово.

Обществена поръчка с предмет: Доставка на употребяван сметосъбиращ автомобил и употребяван товарен/специализиран автомобил за нуждите на Община Димово по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка на употребяван сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Димово“; Обособена позиция №2 – „Доставка на употребяван товарен/специализиран автомобил за нуждите на община Димово“

ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: „Строително-монтажни дейности по техническа рекултивация за обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ21097.92.40“