Процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово“

Процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово“

Прикачени файлове:

Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на община Димово

Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на община Димово

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „ Ремонт на улици в община Димово“

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „ Ремонт на улици в община Димово“

Прикачени файлове:

Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово” по четири обособени позиции: обособена позиция № 1 “Хляб и хлебни изделия”; обособена позиция № 2 “Месо, месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца”; обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци – пресни и консервирани”, обособена позиция № 4 “Различни хранителни продукти”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово” по четири обособени позиции: обособена позиция № 1 “Хляб и хлебни изделия”; обособена позиция № 2 “Месо, месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца”; обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци – пресни и консервирани”, обособена позиция № 4 “Различни хранителни продукти”

Прекратяване на процедура по обществена поръчка с предмет „Упражняване на независим строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово“

Прекратяване на процедура по обществена поръчка с предмет „Упражняване на независим строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово“

Прикачени файлове:

Обществена поръчка, чрез публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Ремонт на улици в град Димово, село Арчар и село Гара Орешец“ по Обособена позиция №1 „Ремонт на улици град Димово“, Обособена позиция №2 „Ремонт на улици село Арчар“ и Обособена позиция №3 „Ремонт на улици село Гара Орешец“

Обществена поръчка, чрез публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Ремонт на улици в град Димово, село Арчар и село Гара Орешец“ по Обособена позиция №1 „Ремонт на улици град Димово“, Обособена позиция №2 „Ремонт на улици село Арчар“ и Обособена позиция №3 „Ремонт на улици село Гара Орешец“

Прикачени файлове:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОУП НА ОБЩИНА ДИМОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОУП НА ОБЩИНА ДИМОВО

ИЗГОТВЯНЕ НА ОУП

Прикачени файлове:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ 28.08.2014 Г. С ПРЕДМЕТ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ 28.08.2014 Г. С ПРЕДМЕТ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ“ ПО ПРОЕКТ № М13-22-13/07.08.2014 Г, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПАК

Прикачени файлове: