В края на месец май 2022 г. Община Димово сключи анекс с ДФЗ за промяна срока на административен договор №BG06RDNP001-7.001-0111. Новият срок е 29.08.2022 г.

На 25.03.2022 г. община Димово сключи анекс с ДФЗ към договор №BG06RDNP001-7.006-0094-C01 за проект „Обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар”, с които анекс се променя срока на изпълнение на административния договор до 31.08.2022 г. Останалите клаузи и условия остават непроменени.

Изпълнение на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“

Община Димово изпълнява проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е 487 391,30 лева, от които:
– 414 282,61 лева от Европейския фонд за регионално развитие;
– 73 108,69 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
В резултат от дейностите по проекта ще се ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда, ще се възстанови нарушения терен и ще се създат условия за последваща биологична рекултивация.


Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01  „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“, финансиран от ОПОС 2014-2020 г., чрез Европейския фонд за регианално развитие.

Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“

 

Община Димово стартира инвестицията по проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“. През месец април 2021 г. след проведени процедури за избор на изпълнители по договори и съгласувателни процедури община Димово сключи анекс с ДФЗ за промяна стойността на административен договор №BG06RDNP001-7.001-0111. Променената стойност е 974 318 лв., от които 828 170,30 лв. Европейско финансиране и 146 147,70 лв. национално съфинансиране.

По проекта ще се ремонтират улици в населените места на община Димово по четири обособени позиции.

ОП1:Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в гр. Димово.

ОП2: Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в с. Арчар.

ОП 3: Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в с. Воднянци.

ОП4: Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях в с. Гара Орешец.

 

По договор № 13693/31.08.2020 г. с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – пестициди, опасни отпадъци и други препарати за растителна защита и почистване на складове, в които се съхраняват“, сключен между ПУДООС и ДЗЗД „Проект Пестициди 2019“, в периода 17.09.2020 – 14.10.2020 г. бяха преопаковани и транспортирани за окончателно обезвреждане препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, съхранявани в склад, находящ се в землището на гр. Димово, с географски координати 43.749641, 22.740259. Складът бе почистен от фирмата изпълнител и предаден на община Димово.

Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за стари хора, гр. Димово и с. Арчар към община Димово има спечелен проект пред Фонд „Обединени срещу COVD-19“ за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България

Благодарим за голямата щедрост!
Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за стари хора, гр. Димово и с. Арчар към община Димово има спечелен проект пред Фонд „Обединени срещу COVD-19“ за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България на стойност 9 200 лв.
Фонда е създаден с общи усилия от Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България за подпомагане на лечебни заведения и общности в нужда в цялата страна по време на кризата с коронавируса, чиято цел е да подкрепи най-уязвимите групи, засегнати от кризата.
Проекта ще бъде реализиран на територията на гр. Димово и с. Арчар с помощта на доброволци.
По проекта ще бъдат подпомогнати 80 потребители с хранителни продукти, предпазни маски и дезинфектанти, материали за трудотерапия и Арт терапия, таблети.
Вашата подкрепа е безценна за нас!
Беше чест да видим, че сте избрали тъкмо нас – най-бедния район на България. Тук често хората се чувстват изоставени, забравени, в безпътица и обезсмислили живота си. В този смисъл, Вашето дарение има не само финансова стойност, но преди всичко морална – акт на съпричастност и състрадание към хора в голяма нужда.
Тази помощ е утеха, подкрепа и за екипа на ЦСРИ и ДЦСХ, за да продължим и разширим нашата мисия.
Благодарим от сърце!
Бъдете здрави!