Протокол №12 от проведено заседание на 30.09.2020 г. на Общински съвет Димово

Протокол №12 от проведено заседание на 30.09.2020 г. на Общински съвет Димово

Прикачени файлове:

Обявление по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

Обявление по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

Протокол № 10 от 31.07.2020 г. и решения

Протокол № 10 от 31.07.2020 г. и решения

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМОВО, НАСРОЧЕНО ЗА 31.07.2020 Г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМОВО, НАСРОЧЕНО ЗА 31.07.2020 Г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМОВО

И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

П О К А Н А

          Председателят на Общински съвет – Димово, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 31.07.2020 г. /петък/ от 13,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Димово,

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания към Кмета на Община Димово

2.Разглеждане и приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Димово и на неговите комисии за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Докладна записка с Изх . № ОС-01-99/29.06.2020г.

Вносител: Олег Миков

3.Отчет на кмета на община Димово за изпълнението на решенията, приети от Общински съвет – Димово за I-во полугодие на 2020 г.

Докладна записка с Изх . № ОС-01-101/22.07.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

4.Доклад за изпълнението на Плана за финансово оздравяване на община Димово 2018 – 2020г. към 31.03.2020 г.

Докладна записка с Изх . № ОС-01-103/22.07.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

5.Изменение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Димово

Докладна записка с Вх . № ОС-03-8/04.06.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

6.Предложение за включване в Списък със средищни училища и в Списък със защитени училища и детски градини на територията на община Димово за учебната 2020/2021 г.

Докладна записка с Вх . № ОС-01-104/22.07.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

7.Одобряване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, с който се обезпечава авансово плащане по договор № BG16M1OP002-2.010-0051-C01 от 24.06.2020 г.  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, за проект № BG16M1OP002-2.010-0051, с наименование „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“

Докладна записка с Вх . № ОС-01-100/22.07.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

  1. Актуализиране на утвърдения Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт за 2020 година на община Димово, област Видин.

Докладна записка с Вх . № ОС-01-101/22.07.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

 

/П/

ОЛЕГ МИКОВ                                                                               

Председател на Общински съвет – Димово