Протокол № 10 от 31.07.2020 г. и решения

Протокол № 10 от 31.07.2020 г. и решения

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМОВО, НАСРОЧЕНО ЗА 31.07.2020 Г.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМОВО, НАСРОЧЕНО ЗА 31.07.2020 Г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМОВО

И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

П О К А Н А

          Председателят на Общински съвет – Димово, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА  и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 31.07.2020 г. /петък/ от 13,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Димово,

ДНЕВЕН РЕД

1.Питания към Кмета на Община Димово

2.Разглеждане и приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Димово и на неговите комисии за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Докладна записка с Изх . № ОС-01-99/29.06.2020г.

Вносител: Олег Миков

3.Отчет на кмета на община Димово за изпълнението на решенията, приети от Общински съвет – Димово за I-во полугодие на 2020 г.

Докладна записка с Изх . № ОС-01-101/22.07.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

4.Доклад за изпълнението на Плана за финансово оздравяване на община Димово 2018 – 2020г. към 31.03.2020 г.

Докладна записка с Изх . № ОС-01-103/22.07.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

5.Изменение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Димово

Докладна записка с Вх . № ОС-03-8/04.06.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

6.Предложение за включване в Списък със средищни училища и в Списък със защитени училища и детски градини на територията на община Димово за учебната 2020/2021 г.

Докладна записка с Вх . № ОС-01-104/22.07.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

7.Одобряване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, с който се обезпечава авансово плащане по договор № BG16M1OP002-2.010-0051-C01 от 24.06.2020 г.  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, за проект № BG16M1OP002-2.010-0051, с наименование „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“

Докладна записка с Вх . № ОС-01-100/22.07.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

  1. Актуализиране на утвърдения Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт за 2020 година на община Димово, област Видин.

Докладна записка с Вх . № ОС-01-101/22.07.2020г.

Вносител: Светослав Славчев

 

/П/

ОЛЕГ МИКОВ                                                                               

Председател на Общински съвет – Димово

 

Покана за заседание на Общински съвет Димово, насрочено за 15.06.2020 г.

Покана за заседание на Общински съвет Димово, насрочено за 15.06.2020 г.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМОВО
И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

П О К А Н А

Председателят на Общински съвет – Димово, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилник за организация и дейност на Общински съвет – Димово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 15.06.2020г. /понеделник/ от 13,00 часа в малкия салон на читалище „Паисий Хилендарски“ гр. Димово

ДНЕВЕН РЕД

1. Питания към Кмета на Община Димово

2. Отмяна на решение № 68, взето с Протокол № 8 от 20.05.2020г.

Докладна записка с Изх . № ОС-0600-5-/1 -01.06.2020г.
Вносител: Олег Миков

3.Приемане на отчет към 31.12.2019г. за изпълнение на бюджета на община Димово за 2019г.

Докладна записка с Вх . № ОС-01-74/12.05.2020г.
Вносител: Светослав Славчев

4.Приемане на план – график за работа на Общински съвет – Димово за шестмесечен период, считано от месец юли 2020г. до месец декември 2020г. включително

Докладна записка с Изх . № ОС-01-88 /01.06.2020г.
Вносител: Олег Миков

5.Отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Държаница

Докладна записка с Вх . № ОС-03-7 /04.06.2020г.
Вносител: Светослав Славчев

6.Отдаване под наем на земеделска земя в землището на село Костичовци
Докладна записка с Вх . № ОС-03-6 /04.06.2020г.
Вносител: Светослав Славчев

ОЛЕГ МИКОВ
Председател на Общински съвет – Димово

Публично обсъждане на изменение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Димово

Публично обсъждане на изменение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Димово

Прикачени файлове: