Читалище – Димово

На 16 октомври 1927 г. тогавашния председател на училищното настоятелство Илия Еленков Терзийски свиква и ръководи учредително събрание на читалището. Присъства и Петър Иванов Попов- директор на прогимназията, който разяснява значението и целите на читалището. Учредителното събрание приема устав, име /на възрожденеца Паисий Хилендарски/, определя за празник – Цветница и месечен членски внос от 5 лв. Събранието избира първото ръководство читалищен съвет с председател Димитър Гайдарски, подпредседател – Георги Живов, секретар – Емануил Кахайов и библиотекар Петър Иванов Попов. Избира се и контролна комисия с председател Илия Еленков Терзийски и членове Иван Белперчинов и Лало Тодоров Еленков. Continue reading „Читалище – Димово“

Читалища

Община Димово успява не само да съхрани, но и да развие своите културни институти и традиции. На територията на общината има действащи седем броя читалища. С най-организирана читалищна дейност се откроява читалище „Паисий Хилендарски“ град Димово. Към него функционира компютърен кабинет за обучение, два самодейни състава за народни песни и танци и кръжоци по краезнание и литература.

АДРЕСИ НА ЧИТАЛИЩАТА

Народно читалище „Паисий Хилендарски-1927” гр. Димово
Тел. 09341 2378

Народно читалище „Образование” с. Арчар
Тел. 09317 2441

Народно читалище Народен будител с. Гара Орешец
GSM   0884458097

Народно читалище „Вельо Бурдашки-1929” с. Извор
GSM   0888548655