СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Димово

През 1879 г. идват първите заселници в Димово, тогава наречено Бързица. Тяхната жажда за просвета била силна, затова набързо било построено училище. То било изградено от плетени, грубо измазани с кал стени, покрито със слама. Имало лош външен вид, вътрешната уредба също била мизерна. Училището било начално, само с една стая. Зад недодяланите чинове сядат първите първокласници, а техен учител става Петър Пунчев от Праужда. През пролетта на 1882 г. започва строителството на нова, масивна сграда. През есента на 1883 било открито. То имало 4 стаи, просторен коридор, 1 учителска стая и 1 стая за склад. Това училище е било построено на мястото, където е днешното училище. Учител е отново Петър Пунчев за период от 5 години. През следващите години се изреждат различни учители. Тъй като броя на учениците непрекъснато се увеличавал, се наложило да се строи ново училище /това е сградата на общежитието/. В него се учели децата от 1 до 4 отделение, а в старото до 3 клас. В тези сгради се осъществявало обучението до края на 1944 г. Continue reading „СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Димово“

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. АРЧАР

Първото училище в Арчар е открито през 1832 г. Отначало се е помещавало в частни къщи. Първият учител е бил – даскал Алекси – македонец, дошъл от Влашко по време на Сръбско-турската война.
След изграждането на черквата през 1847 година, за училище служи черковната килия. Първият учител в нея е Ангел Иванов от с. Боровица, Берковска околия. След него Димитраки Гърка и Тодораки Атанас.
От април 1861 г. до март 1862 г., поради несъгласия между видни селяни и училищното настоятелство по финансови въпроси, училището е затворено.
От 9 март 1862 г. до 1864 г. обучението се води от даскал Василаки. Continue reading „СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. АРЧАР“

ОУ „Димитър Благоев” с. Гара Орешец

В началото на своето развитие училището се е помещавало в две черковни стаи. Наемани са и частни сгради по една от къща в различните краища на селото.
През 1879 г. е построена училищна сграда с 2 класни стаи и канцелария.
През есента на 1932 г. е открит първи прогимназиален клас, а на другата година втори прогимназиален клас.
През 1933 г. се построява сградата на сегашното училище.
През годините на своето развитие в училището се обучават известни личности –детския писател Ценко Цветанов и известният композитор – професор Георги Димитров. В своето развитие училището е претърпявало различни промени както в учебните програми, така и в учителският колектив. Всеки един от учителите, работещи в училището през годините е оставил частица от своя професионален опит и духовност.
До 80-те години на ХХ век училището е било със статут основно, с 8 паралелки, повечето от тези паралелки са били разделени на две /клас А и клас Б/.
През учебната 1984/1985г. училището променя своя статут и става ЕСПУ. Започва да работи общежитието към училището, в което учениците от други населени места живеят. В училището работи и ученически стол за изхранване на учениците към общежитието.
През своето съществуване и до днес учителският колектив в училището непрекъснато се обновява с много добре подготвени специалисти по съответните учебни предмети.
Училищното ръководство през годините и сега полага огромни усилия за задържането на учениците и учителският персонал.
През 2013 г. в училището е извършен цялостен ремонт на училищната сграда и физкултурния салон.
Училището е санирано, а парната инсталация е подновена изцяло.
В момента училището има 7 самостоятелни паралелки, а общият брой на учениците в училище е 73.
Всички учители са правоспособни.
Училището има много добра материална база, изграждана през годините.
В момента в училището има два компютърни кабинета с модерна компютърна техника, физкултурен салон, училищна библиотека.
Училищното ръководство полага неимоверни сили за задържане на учениците в училище, като им е подсигурен безплатен обяд, закуски, учебници.
Учителите постоянно посещават различни квалификационни курсове, необходими за тяхната професионална подготовка, отговаряща на съвременните изисквания в образованието.
И до днес, както и преди, училището отбелязва празниците с богата културна програма .
През всичките години от основаването до днес училището в с. Гара Орешец е било стожер и пазител на духовността през вековете.
Имената на директори допринесли за съхраняване и запазване на училището от създаването му до днес: Рангел Велков, Ванко Николов, Владимир Иванов, Славчо Беримлийски, Радка Русинова, Валери Александров /и към настоящия момент/ – саниране на училището, обновяване на материалната база, оборудване на съвременни компютърни кабинети.

Образование

Община Димово има добри образователни традиции. Мрежата от учебни и детски заведения включва всички степени на училищното образование и е адаптивна на нововъведения.
Обучението на учениците от гр. Димово се осъществява в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ от І до XII клас.
В с. Арчар учениците се обучават в СУ „Христо Ботев“ от І до ХІІ клас, а в с. Гара Орешец в ОУ „Димитър Благоев“ от І до VІІ клас.
Детските заведения са: една ЦДГ в с. Гара Орешец и две ОДЗ – в гр. Димово и в с. Арчар.