Обявление по чл.124б от ЗУТ Димово

Обявление по чл.124б от ЗУТ Димово

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Димово на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със заповед №РД-02-192/01.04.2020 г. на кмета на Община Димово е допуснато:
1.Да се изработи : ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН / ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ / НА УПИ IX 344 и XI343 , кв. 53, гр. ДИМОВО, общ. ДИМОВО, обл. ВИДИН, като се обединят в един самостоятелен, урегулиран поземлен имот, чиито вътрешните регулационни линии да съвпадат с вътрешните имотни граници към съседни имоти .
– Вид на устройствената зона: „ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“
– Предназначение на застрояването: „ЗА ИНДИВИДУАЛНО МАЛКОЕТАЖНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО „
Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват,съгласно чл. 135, ал.(6) от ЗУТ.
Предписанието да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл. 5, ал.(5) от ЗУТ .
2.Обявяване : СЪОБРАЗНО ЧЛ. 131 , АЛ. (2) ОТ ЗУТ
3.Изисквания по ОУП /общ устройствен план/ : ПРЕУРЕГУЛИРАНЕТО НА ИМОТИТЕ ДА ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ОТ РАЗНОВИДНОСТ „ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ (Жм) СЪС СЛЕДНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ :
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ – 20 – 40 %
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ – 0,5 – 1,2
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА НОВОПРЕДВИДЕНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ – 10 м
ПЛОЩ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – 60 – 80 %
4.Изисквания по КП /кадастрален план/ : НЯМА
5.Изисквания по ИМ /инфраструктурната мрежа/ : НЯМА

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово:

Временно е преустановено изпълнението на автобусната линия Видин-Димово-Видин

Временно е преустановено изпълнението на автобусната линия Видин-Димово-Видин

Уважаеми съграждани, във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебните занятия и на определен вид дейности както и ограниченията в пътуването заради нарастващата опасност от COVID -19, Ви уведомяваме, че временно е преустановено изпълнението на автобусната линия Видин-Димово-Видин, считано от 01.04.2020 г.

Обявление по чл.124б от ЗУТ – ПУП

Обявление по чл.124б от ЗУТ – ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Димово на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със заповед №РД-02-192/01.04.2020 г. на кмета на Община Димово е допуснато:
1.Да се изработи: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН / ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ – ПУП /ПРЗ / НА ПИ 47648.31.4, по КККР на с. МЕДОВНИЦА, общ. ДИМОВО, обл.ВИДИН, като се запази предназначението на територията по действащия ОУП.
2.Вид на територията: „Територия за транспортни и логистични дейности „Плп“
3.Конкретно предназначение на застрояването: „ЗА СКЛАДОВА БАЗА И БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ„
Предписанието спира прилагането на устройствения план в посочения обхват,съгласно чл. 135, ал.(6) от ЗУТ .
Предписанието да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл. 5, ал.(5) от ЗУТ .
4.Изисквания по ОУП /общ устройствен план/ : УРЕГУЛИРАНЕТО НА ИМОТА ДА ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯ ОТ РАЗНОВИДНОСТ „ТЕРИТОРИЯ ЗА ТРАНСПОРТНИ И ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ (Плп) “ СЪС СЛЕДНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ :
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ – до 40 %
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ – до 1,0
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА НОВОПРЕДВИДЕНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ – 6 м
ПЛОЩ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – над 50 %
5.Обявяване : На заинтересуваните страни по чл. 131 от ЗУТ.
6. Изисквания по КП /кадастрален план/ : НЯМА.
7.Изисквания по ИМ /инфраструктурна мрежа/ :
7.1.СЪГЛАСУВАНЕ НА СХЕМИТЕ ПО Т.7.3 С ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА!
7.2.СЪГЛАСУВАНЕ С РИОСВ – МОНТАНА !
7.3.ДА СЕ ИЗРАБОТЯТ ПЛАН-СХЕМИ КЪМ ПУП ПО ВиК И ЕЛ – ИНСТАЛАЦИИ!

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ /П/
Кмет на община Димово:

Учебни занятия

Учебни занятия

Уважаеми съграждани, във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебните занятия и на определен вид дейности както и ограниченията в пътуването заради нарастващата опасност от COVID -19, Ви уведомяваме, че временно е преустановено изпълнението на следните часове от маршрутното разписание :

ВИДИН – ДИМОВО: 11:45 часа

ДИМОВО – ВИДИН: 14:00 часа

 

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

РД – 02 – 182

26.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Решение от 13.03.2020 г. на НС на РБ за обявяване на извънредно положение

 

НАРЕЖДАМ:

Ограничавам достъпа до сградата на кметство Арчар.

Забранявам достъпа до втория етаж на сградата на кметство Арчар.

Приемането на граждани ще се извършва с пропусквателен режим и при строга дезинфекция само на първия етаж в обособено помещение. При необходимост служителите ще се срещат с граждани само в обособеното помещение и при строго спазване на мерките за дезинфекция.

Препис от заповедта да се доведе до знанието служителите за сведение и изпълнение. Заповедта да се доведе до знанието на гражданите и да се публикува на страницата на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ

Кмет на община Димово

Заповед за преустановяване на посещения

Заповед за преустановяване на посещения

ЗАПОВЕД РД – 02 – 177
20.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на НС на РБ извънредно положение на територията на страната и във връзка със Заповед № РД01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
1. Преустановям посещенията в паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на община Димово.
2. Забранявам на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеки във времето от 8,30 часа до 10,30 часа всеки ден на територията на община Димово.
3. Забранявам на кметските наместници да издават документи във връзка с придвижването на гражданите, освен в посочените в Заповед № РД01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването случаи.
4. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници да формират при възможност екип от доброволци за снабдяване на възрастните и самотноживеещи лица на територията на община Димово с хранителни продукти от първа необходимост и лекарства.
5. Определям часове за получаване на заявки от възрастните хора на територията на община Димово до 16,00 часа и получаване на заявката на следващия ден.
6. Да бъдат обявени телефони за контакт на възрастните хора, като следва:
– За град Димово – на Таня Тодорова – управител на ЦСРИ и Петрана Рангелова – заместник-кмет на Общината
– За с. Арчар – на Боряна Георгиева-Русинова – кмет на кметство Арчар и на Лиляна Аспарухова – домакин Домашен социален патронаж Арчар;
– За с. Орешец – на Юлиян Симеонов – кмет на кметство Орешец;
– За останалите населени места – на всеки кметски наместник.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и незабавно изпълнение.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на МВР.
ЛЙ
СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово