Водоснабдяване

Като елемент на техническата инфраструктура, водоснабдителните мероприятия са показател за съвременно и цялостно функциониране и развитие на урбанизираните територии.
Водоснабдяването на населените места в община Димово се осъществява от три водоснабдителни групи – „Бела“, „Репляна – Чупрене“, подгрупа Търговище и група „Лом“.

Група „Бела“ от каптиран карстов водоизточник „Белско врело“ с дебит 150-200 л/сек. От водоизточника се снабдяват десет населени места на общината – Скомля, Дълго поле, Бела, Димово, Костичовци, Шипот, Извор, Лагошевци, Мали Дреновец и Владиченци. Дебитът на водоизточника често се колебае в много големи граници, като в поредни сушави години пада до 25-30 л/сек, което създава изключително големи проблеми. Изградените два сондажа в Димово, каптирани и включени към водопреносната мрежа решават частично проблемите при аварийни ситуации само за града , докато за останалите населени места за сега няма друга алтернатива.

Подгрупа „Търговище“ снабдява шест населени места – Яньовец, Върбовчец, Гара Орешец, Медовница, Воднянци и Карбинци. Тук алтернативен водоизточник има само за с. Гара Орешец, но той е с много малък дебит и ниска степен на използваемост. Извършените сондажи в районите на с. Карбинци и Воднянци за наличие на подпочвени води не дадоха очакваните резултати. Сондажните кладенци не са каптирани, поради изключително малкия им дебит.
В района на с. Гара Орешец съществува възможност за каптиране на карстови извори, но засега те не са проучени и не се знае тяхното поведение във времето и количествата. Наличието на тези водоизточници и затрудненията във водоснабдяването на района, особено през летните месеци, заслужават внимание и налагат предприемане на адекватни действия.

От група „Лом“ се снабдява само селата Арчар и Септемврийци. Водоизточника е с практически неизчерпаеми количества.
Със самостоятелни водоизточници са селата Ярловица и Държаница. Този за с. Ярловица е с малък дебит и трудно захранва населеното място, което налага в бъдеще търсене на алтернативен такъв.

Основен проблем на водоснабдителната мрежа е високата степен на износеност, което води до почти ежедневни аварии както по външните, така и по вътрешните трасета на водопровода. Частичната смяна на отделни участъци от етернитовия водопровод с тръби от друг по-надежден материал ( стомана и полиетилен ) засега не решава проблема. Наложително е след задълбочената експертна оценка от специалисти на В и К да се пристъпи към поетапна подмяна на най-невралгичните участъци от външните и вътрешните трасета. Като такива би следвало да се имат предвид следните приоритети:
– външен и вътрешен водопровод за с Арчар;
– вътрешен водопровод на с. Гара Орешец;
– вътрешен водопровод в селата Медовница, Воднянци и Карбинци;
– вътрешен водопровод с. Извор;
– външен водопровод Бела-Костичовци, Лагошевци и Извор;
– външен и вътрешен водопровод с. Костичовци;
– вътрешен водопровод с. Лагошевци;
– външен водопровод – Бела -Димово- Острокапци;
– външен водопровод – Бела – Кладоруб;
– вътрешен водопровод – с. Бела.

Канализация и пречистване

На територията на общината няма изградена канализационна мрежа. Частично изградените съоръжения в гр. Димово, с. Гара Орешец, с. Арчар и с. Костичовци, обслужват отделни квартали, махали и блокове. Отпадните и дъждовни (повърхностни) води, които тези съоръжения поемат, се изхвърлят в преминаващите през населените места реки и долове, което води до тяхното замърсяване.
Наложително е в близките години изграждане на цялостна канализационна мрежа с пречиствателни станции в гр. Димово, с. Арчар и с. Гара Орешец за които има изработени работни и идейни проекти.

Хидромелиорации

На територията на общината има изградени шест микроязовира в относително добро техническо състояние. Използваеми за напояване и рибовъдство, с достатъчно воден обем са яз. „Скомля“, яз. „Върбовчец“, яз. „Ярловица“ и двата микроязовири в с. Медовница. Хидромелиоративните съоръжения около тях са амортизирани и практически неизползваеми.
В много малка степен се използват и съществуващите съоръжения на напоителна система Рабиша, чрез които има възможност да се поливат около 15 000 дка в землището на Димово, Острокапци и Кладоруб.

Пътища

Пътната мрежа на територията на общината възлиза на 154,9 км. в т.ч.:
– пътища І клас – 27,5 км;
– пътища ІІ клас – 12,7 км;
– пътища ІІІ клас – 49,5 км;
– пътища ІV клас – 65,2 км.

В добро състояние са пътните отсечки, свързващи с. Септемврийци с второкласен път Арчар – Лом, Костичовци – Воднянци, Медовница – Гара Орешец, Острокапци – Кладоруб и второкласните пътища, минаващи през общината.
Останалата част от пътната мрежа, особено отсечките Гара Орешец – Яньовец до разклона за махала Фалковец, вкл. отклонението за с. Яньовец, ІV-11014 Мали Дреновец – Владиченци, Извор – Лагошевци, ІV-10007 отклонението за Дълго поле, ІV-10209 отсечката до с. Шипот са в лошо състояние, изтекъл гаранционен срок на износващия пласт на пътната настилка, на места практически неизползваеми.. Това състояние на пътната мрежа е най-голямото основание на транспортните фирми да отказват обслужване на населението, в голяма степен влияе за отклоняване трафика по други пътни връзки и за увеличаване на транспортните разходи както на фирмите, така и на гражданите.

С не по малко значение не само за общината, но и за община Чупрене е извършването на основен ремонт на пътя село Гара Орешец – махала Фалковец, осигурява достъп на населението и фирмите до ж.п. гара Орешец. Извършването на частичен ремонт на останалите пътни отсечки също е наложително на по-късен етап. От изключително важно значение е предприемането на адекватни мерки от страна на общинската администрация по отношение на изграждането на международен път Е-79 в района на гр. Димово – с. Ружинци.