Образци на удостоверения даващи възможност на гражданите, които не притежават валидни документи да упражнят правото си на глас

Образци на удостоверения даващи възможност на гражданите, които не притежават валидни документи да упражнят правото си на глас

Прикачени файлове:

Заповед РД-02-74/01.04. 2014

На основание чл.44, ал 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.Местата за обявяване на избирателните списъци по населени места, както следва:

1. гр. Димово – Витрините на пощенски клон гр. Димово
2. с. Лагошевци – Читалището
3. с. Извор – Кметството
4. с. Шипот – Фоайето на кметството
5. с. Костичовци – Фоайето на кметството
6. с. Бела и с. Дълго поле – Фоайето на кметството
7. с. Острокапци – Фоайето на кметството
8. с. Кладоруб – Фоайето на кметството
9. с. Скомля – Фоайето на кметството
10. с. Воднянци – Фоайето на читалището
11. с. Карбинци – Фоайето на читалището
12. с. Медовница – Фоайето на читалището
13. с. Орешец (Гара Орешец ) – Фоайето на кметството
14. с. Върбовчец и Яньовец – Фоайето на кметството
15. с. Ярловица – Витрините на магазина
16. с. Септемврийци – Фоайето на кметството
17. с. Арчар – Фоайето на кметството
18. с. Държаница – Витрините на кметството
19. с. Мали Дреновец – Витрините на магазина
20. с. Владиченци – Фоайето на кметството
21. Дом за стари хора с. Орешец(Гара Орешец) – салон на дома
2.Избирателните списъци да се обявят на посочените в т.1 места най-късно до 14.04.2014 г. от следните длъжностни лица:
За град Димово – от гл. експерт „ГРАО“ -Миронка Табакова;
За Гара Орешец – от старши специалист „ГРАО“ -Любомира Борисова;
За Арчар – старши експерт „ГРАО“- Илияна Илиева;
За останалите населени места- от кметските наместници.
3.Избирателните списъци да се публикуват на интернет страницата на общината в сроковете посочени в т.2.
Копия от заповедта да се предостави на Районната избирателна комисия- Видин.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

ЛОЗАН ЛОЗАНОВ
Кмет на община Димово

Заповед РД-02-66/26. 03. 2014

На основание чл.44, ал 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Избирателния кодекс

З А П О В Я Д В А М:

ОБРАЗУВАМ 25 избирателни секции на територията на общината за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на 25. 05. 2014 год.
УТВЪРЖДАВАМ номерация на образуваните секции и техния адрес съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящата заповед.
ОПРЕДЕЛЯМ границите на избирателните секции, съгласно Приложение 2, неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите, на информационните табла във всички население места от общината и на официалния сайт на общината.
Копия от нея да се предоставят на областния управител, Териториално звено „ГРАО“ – Видин и Районната избирателна комисия – Видин.
Копие с адресите на избирателните секции да се предостави и на общинските ръководства на участващите в изборите партии и коалиции за сведение.
Заповедта може да бъде оспорвана от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред районната избирателна комисия, съгласно чл.8, ал.4 от Изборния кодекс.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

ЛОЗАН ЛОЗАНОВ
Кмет на община Димово

 

 

Приложение 1


Към Заповед № РД-02-66 от 26. 03.2014 г.

№ по
ред
Населено място № на
СИК
Адрес на СИК
1. Димово 1 Основно училище
2. Димово 2 Читалището
3. Лагошевци 3 Читалището
4. Извор 4 Читалището
5. Шипот 5 Кметството
6. Костичовци 6 Клуб на пенсионера
7. Владиченци 7 Кметството
8. Бела и Дълго поле 8 Магазина до кметството
9. Острокапци 9 Кметството
10. Кладоруб 10 Кметството
11. Скомля 11 Кметството
12. Воднянци 12 Читалището
13. Карбинци 13 Читалището
14. Медовница 14 Читалището
15. с. Орешец(Гара Орешец) 15 Училището
16. с. Орешец(Гара Орешец) 16 Читалището
17. с.Орешец(Гара Орешец) „Дом за стари хора“ 17 Салон на дома
18. Върбовчец и Яньовец 18 Кметството на с. Върбовчец
19. Ярловица 19 Магазина до кметството
20. Септемврийци 20 Кметството
21. Арчар 21 Старо училище
22. Арчар 22 Кв.”Бабуя”
23. Арчар 23 СОУ”Хр. Ботев”
24. Държаница 24 Кметството
25. Мали Дреновец 25 Кметството

 

 

 

 

Приложение 2

Към Заповед № РД-02-66 / 26 .03.2014г

. ОБЩИНА Д И М О В О АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ
001 избирателна секция гр. Димово с граници:
Ул. “Г. Димитров” От № 1 до № 135 и от № 2 до №92А
Ул. “Л. Димитрова” цялата
Ул. “Лале” цялата
Ул. “Ивайло” цялата
Ул. “Илия Доцински” цялата
Ул. “Никола Еленков “ цялата
Ул. “Ал. Димитров” цялата
Ул. “Малчика” цялата
Ул. “Титуренко” цялата
Ул. “Кокиче” цялата
Ул. “Коста Петков” цялата
Ул. “Пазарска” цялата
Ул. “Георги Кирков” цялата
Бул. “Дванадесетте” от №2 до №24 от №5 до №11
Ул. “Бързица” цялата
Ул. “Боян Чонос” цялата
Ул. “Свилен Русев” цялата
Ул. “Коста Йорданов” цялата
   
002 избирателна секция гр. Димово с граници:
   
Ул. “Георги Димитров От №94 до №132
Бул. “Дванадесетте” №15 до №17
Ул. “Васил Коларов” цялата
Ул. “Димитър Благоев” цялата
Ул. “Ал. Стамболийски” цялата
Ул. “Стефка Александрова” цялата
Ул. “Мико Нинов” цялата
Ул. “Еленко Богданов” цялата
Ул. “Кр. Трифонов” цялата
Ул. “Живко Иванов” цялата
Ул. “Йорданка Николова” цялата
Ул. “Комсомолска” цялата
Ул. “Христо Ботев” цялата
Ул. “Работническа” цялата
Ул. “Белоградчик” цялата
Ул. “Пеньо Пенев” цялата
Ул. “Христо Смирненски” цялата
Ул. “Никола Вапцаров” цялата
Бул. “9-ти септември” цялата
Ул. “Васил Левски” цялата
003 избирателна секция
с. Лагошевци
цялото село
   
004 избирателна секция
с. Извор
цялото село
   
005 избирателна секция
с. Шипот
цялото село
   
006 избирателна секция
с. Костичовци
цялото село
   
007 избирателна секция
с. Владиченци
цялото село
   
008 избирателна секция
с. Бела и с. Дълго поле
цялото село
   
009 избирателна секция
с. Острокапци
цялото село
   
010 избирателна секция
с. Кладоруб
цялото село
   
011 избирателна секция
с. Скомля
цялото село
   
012 избирателна секция
с. Воднянци
цялото село
   
013 избирателна секция
с. Карбинци
цялото село
014 избирателна секция
с. Медовница
цялото село
   
015 избирателна секция с. Орешец(Гара Орешец) с граници:
   
Ул. “Васил Левски” цялата
Ул. “Христо Ботев” от №3 до №35А от №2 до №6
Ул. „Иван Вазов” от №3 до №31 от №6 до №40
Ул. “Георги Димитров” от №1 до №87 от №2 до №6,8,10
Ул. ”Пайсий Хилендарски” цялата
Ул. “Живко Кръчмарски” цялата
Ул. “Ленин” цялата
Ул. “Петко Ковача” цялата
Ул. “Мико Нинов” цялата
Ул. “Асен Балкански” цялата
Ул. “Раковска” цялата
Ул. “Боян Чонос” цялата
Ул. “Тодор Каблешков” цялата
Ул. “Георги Бенковски” от №1 до №23 от №2 до №18А
Ул. “Димитър Благоев” от №1 до №21 от №2 до №14
Ул. “Венец” от №1 до №5
   
016 избирателна секция с. Орешец(Гара Орешец) с граници:
   
Ул. “Първа” с.Орешец цялата
Ул. “Втора” с. Орешец цялата
Ул. “Бачо Киро” цялата
Ул. “Братя Башленски” цялата
Ул. “Васил Коларов” цялата
Ул. “Венец” от №3
Ул. “Георги Бенковски” от №25 до №33 от №20 до №36
Ул. “Георги Димитров” от №93 до №103 от №16, 18, 22, 24,26,30,34,36,38,40,44,46,48,50,52,54,56,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82
Ул. ”Георги Кирков” цялата
Ул. “Димитър Благоев” от №27 до №41 от №20 до №34
Ул. “Иван Вазов” от №2 до №4
Ул. “Н.Будител” цялата
Ул. “Панайот Волов” цялата
Ул. “Планиница” от №1 до №9 от №2, №8
Ул. “Стефан Караджа” цялата
Ул. “Хаджи Димитър” цялата
Ул. “Христо Ботев” цялата
   
017 с. Орешец(Гара Орешец) „Дом за стари хора“ Ул. “Георги Димитров” №,14
   
018 избирателна секция
с. с. Върбовчец и Яньовец
Общо двете села
   
019 избирателна секция
с. Ярловица
цялото село
   
020 избирателна секция
с. Септемврийци
цялото село
   
021 избирателна секция с. Арчар с граници:
   
Ул. “Елада” цялата
Ул. “Арчарица” цялата
Ул. “Бързарци” цялата
Ул. “Вит” цялата
Ул. “Витоша” цялата
Ул. “Захари Стоянов” цялата
Ул. “Рила” цялата
Ул. “Волга” цялата
Ул. “Марица” цялата
Ул. “Дузлука” цялата
Ул. “Иван Вазов” цялата
Ул. “Рациария” цялата
Ул. “Калето” цялата
Ул. “Кирил и Методий” цялата
Ул. “Рибарска” цялата
Ул. “Спортист” цялата
Ул. “Хемус” цялата
Ул. “Осъм” цялата
Ул. “Разлог” цялата
Ул. “Археологическа” цялата
Ул. “Пирин” цялата
Ул. “Христо Ботев” цялата
Ул. „Панайот Волов” цялата
Ул. ”Отец Пайсий” цялата
Вилна зона „Рациария“ цялата
022 избирателна секция с. Арчар с граници:
   
Ул. “В. Терешкова” цялата
Ул. ”Дунав” цялата
Ул. „Тинтява” цялата
   
023 избирателна секция с. Арчар с граници:
   
Ул. “Бързица” цялата
Ул. “Вида” цялата
Ул. “Васил Левски” цялата
Ул. “Перон Берон” цялата
Ул. “Тодор Каблешков” цялата
Ул. “Искър” цялата
Ул. “Кокиче” цялата
Ул. “Крайбрежна” цялата
Ул. “Райна Княгиня “ цялата
Ул. “Добрич” цялата
Ул. “Цар Шишман” цялата
Ул. “Черковна” цялата
Ул. “Мир” цялата
Ул. “Дъб” цялата
Ул. “Бдин” цялата
Ул. “Търлите” цялата
Ул. “Хр. Смирненски” цялата
Ул. “Георги Бенковски” цялата
Ул. “Цар Калоян” цялата
024 избирателна секция
с. Държаница
цялото село
025 избирателна секция с.Мали Дреновец цялото село