Процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово“

Процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово“

Прикачени файлове:

Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на община Димово

Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на община Димово

Обява за търг за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и , ал.4 и ал. 13 о ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 във всички землища на Община Димово

Обява за търг за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и , ал.4 и ал. 13 о ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 във всички землища на Община Димово

О Б Я В А
Кметът на Община Димово на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и т. V от Решение № 396, взето по Протокол № 60 от 11.01.2019 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А
Втори публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл. 37и, ал. 4 и ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година във всички землища на Община Димово. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 12,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Договорите ще се сключват за тази част от площта на имотите, която попада в слоя, допустим за подпомагане. Срок на договора – до 30.09.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа на 21.04.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 30,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на десет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 9,30 часа на 22.04.2020 година. Търгът ще се проведе на 22.04.2020 година от 10,00 часа в Заседателната зала на Общината.
За справки и информация – телефон 09341 2260.

Публичен търг с явно наддаване, с. Извор

Публичен търг с явно наддаване, с. Извор

Обява търг гаражна клетка в с. Извор

Заповед търг-спечелил кандидат

П Р О Т О К О Л

Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово” по четири обособени позиции: обособена позиция № 1 “Хляб и хлебни изделия”; обособена позиция № 2 “Месо, месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца”; обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци – пресни и консервирани”, обособена позиция № 4 “Различни хранителни продукти”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово” по четири обособени позиции: обособена позиция № 1 “Хляб и хлебни изделия”; обособена позиция № 2 “Месо, месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца”; обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци – пресни и консервирани”, обособена позиция № 4 “Различни хранителни продукти”

Обществена поръчка, чрез публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Ремонт на улици в град Димово, село Арчар и село Гара Орешец“ по Обособена позиция №1 „Ремонт на улици град Димово“, Обособена позиция №2 „Ремонт на улици село Арчар“ и Обособена позиция №3 „Ремонт на улици село Гара Орешец“

Обществена поръчка, чрез публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Ремонт на улици в град Димово, село Арчар и село Гара Орешец“ по Обособена позиция №1 „Ремонт на улици град Димово“, Обособена позиция №2 „Ремонт на улици село Арчар“ и Обособена позиция №3 „Ремонт на улици село Гара Орешец“

Прикачени файлове:

Обява обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово по обособени позиции“

Обява обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово по обособени позиции“

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В качеството си на Възложител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово по обособени позиции“: Обособена позиция № 2 “Месо, месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца”, Ви информираме, че отварянето на офертите ще се извърши на 02.03.2020 година в 13:30 часа в Заседателната зала на Община Димово, гр. Димово, ул.“Георги Димитров“ №137.

Председател………П…………..
Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ДИМОВО

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ДИМОВО

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ДИМОВО“ ПО ДВЕ  ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, публикувано в АОП решение под № 952157 от 02.01.2020 година за откриване на процедура Ви информираме, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници ще се извърши на 31.01.2020 година (петък) в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Димово, гр. Димово, област Видин, ул.“Георги Димитров“ №137.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.