Обява за търг за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и , ал.4 и ал. 13 о ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 във всички землища на Община Димово

Обява за търг за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и , ал.4 и ал. 13 о ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 във всички землища на Община Димово

О Б Я В А
Кметът на Община Димово на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и т. V от Решение № 396, взето по Протокол № 60 от 11.01.2019 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А
Втори публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл. 37и, ал. 4 и ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година във всички землища на Община Димово. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 12,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Договорите ще се сключват за тази част от площта на имотите, която попада в слоя, допустим за подпомагане. Срок на договора – до 30.09.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа на 21.04.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 30,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на десет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 9,30 часа на 22.04.2020 година. Търгът ще се проведе на 22.04.2020 година от 10,00 часа в Заседателната зала на Общината.
За справки и информация – телефон 09341 2260.

Публичен търг с явно наддаване, с. Извор

Публичен търг с явно наддаване, с. Извор

Обява търг гаражна клетка в с. Извор

Заповед търг-спечелил кандидат

П Р О Т О К О Л