Отдаване под наем без търг или конкурс за стопанската 2021/2022 г. на маломерни имоти в землищата на Община Димово

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатори 38995.61.20 и 38995.83.7 по КККР на село Костичовци.

О Б Я В А

                Кметът на Община Димово на основание Решение № 73 взето с Протокол № 9 от 15.06.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

                Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти с  с идентификатори 38995.61.20 и 38995.83.7 по КККР на село Костичовци, ниви от ІІІ категория с площ съответно 19,009 декара и 19,002 декара. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 35,00 лева на декар за стопанска година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 5 години. Начало на ползването – 01.10.2020 година. Участниците могат да кандидатстват да наемат единия или и двата имота. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 20.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 134,00 лева се внася в деловодството на общината до 10,00 часа на 21.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 21.07.2020 година от 11,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.

Прикачени файлове:

Публичен търг с явно наддаване за наемане на ПИ с идентификатори 24640.110.130 и 24640.120.110 по КККР на село Държаница.

О Б Я В А

  Кметът на Община Димово на основание Решение № 72 взето с Протокол № 9 от 15.06.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

                Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти с  с идентификатори 24640.110.130 и 24640.120.110 по КККР на село Държаница, ниви от ІІІ категория с обща площ 50,012 дка. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 1850,44 лева за стопанска година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 5 години. Начало на ползването – 01.10.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 20.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 185,00 лева се внася в деловодството на общината до 10,00 часа на 21.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 21.07.2020 година от 10,30 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.

Прикачени файлове:

НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СКЛАДОВИ НУЖДИ В ДИМОВО

О Б Я В А

         Кметът на Община Димово на основание Решение № 62 взето с Протокол № 8 от 20.05.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

       Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 27,12 кв.м., находящи се в сутерена на бившата административна сграда на АПК “Живко Пуев” град Димово за складови нужди. Начална тръжна наемна цена 2,00 лева без ДДС на кв.м. на месец. Стъпка на наддаване – 10%. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 14.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 65,00 лева се внася в деловодството на общината до 9,30 часа на 15.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 15.07.2020 година от 10,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 0936 2260

НАЕМ НА НИВА С ИДЕНТИФИКАТОР 36440.21.17 ПО КККР НА СЕЛО КАРБИНЦИ

О Б Я В А

     Кметът на Община Димово на основание Решение № Решение № 39, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с идентификатор 36440.21.17, нива от ІV категория по КККР на село Карбинци, с площ от 16,208 декара. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 567,28 лева за стопанска година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 10 години. Начало на ползването – 01.10.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 13.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 57,00 лева се внася в касата на общината до 10,00 часа на 14.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 14.07.2020 година от 10,30 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.

НАЕМ ЯЗОВИР СЕЛО МЕДОВНИЦА

О Б Я В А

   Кметът на Община Димово на основание Решение № 47, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

    Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с начин на трайно ползване: Язовир с идентификатор 47648.15.80 по КККР на с. Медовница, община Димово с площ 15,793 дка. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 50,00 лева за декар без ДДС за 1 година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 10 години. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа на 14.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 394,83 лева се внася в деловодството на общината до 12,00 часа на 15.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 15.07.2020 година от 14,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.