ЗАПОВЕД РД – 02 – 369/17.09.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. и Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г.на Министъра на здравеопазването и Решение на Министерски съвет за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до 30.09.2020 г.

НАРЕЖДАМ:
Ограничавам достъпа до сградата на кметство Септемврийци.
Приемането на граждани ще се извършва в двора на кметството при спазване на мерките за дистанция и дезинфекция.

Препис от заповедта да се доведе до знанието служителите за сведение и изпълнение. Заповедта да се доведе до знанието на гражданите и да се публикува на страницата на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ

ЗАПОВЕД № РД-02-294/07.07.2020 Г.

ЗАПОВЕД № РД-02-294/07.07.2020 Г.

ЗАПОВЕД РД – 02 – 294 / 07.07.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор и във връзка с Писмо Рег. № 04-11-62/06.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването по отношение удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли 2020 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на страната
НАРЕЖДАМ:
На територията на община Димово да бъдат спазвани валидните противоепидемични мерки, свързани с правилната хигиена на ръцете, изолиране на лица с оплаквания за остро респираторно заболяване, физическо дистанциране, в т.ч. дистанционна форма на работа, задължителното изпъолзване на защитни лицеви маски в закрити обекти, в т.ч. търговски и транспортни средства.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и незабавно изпълнение.
Препис от заповедта да се постави на видно място и да се публикува на интернет -страницата на Община Димово

ЛЙ
СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово