Заповед документационната и деловодната дейност в Общинска администрация

Заповед документационната и деловодната дейност в Общинска администрация

ЗАПОВЕД
РД – 02 – 101
12.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5а от ЗА, чл. 41 от ЗНАФ и във връзка с чл. 8 от Устройствения правилник на Общинска администрация Димово
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Инструкция за документационната и деловодната дейност в Общинска администрация Димово.
2. Настоящата инструкция да се публикува на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменя Инструкцията от 2005 г.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово