Банкови сметки

Банкови сметки

Банкова сметка Община Димово

INTERNATIONAL ASSET BANK         

BG54IABG74968400732700

Код Наименование
441400 Окончателен годишен (патентен) данък
442100 Данък върху недвижимите имоти
442200 Данък върху наследствата
442300 Данък върху превозните средства
442400 Такси за битови отпадъци
442500 Д-к при придобиване на имущ. по дарения и възм. начин
442800 Туристически данък
443400 Други данъци
443700 Вноски от приходи на общ. предприятия и институции
444000 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
444100 Приходи от наеми на имущество
444200 Приходи от наеми на земя
444300 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
444400 Приходи от лихви по срочни депозити
444800 Дивидент
444900 Конф. Средства и приходи от продажби на конф. вещи
445100 Дарения, помощи и др. безвъзмездно пол. суми от страната
445200 Дарения, помощи и др. безвъзмездно пол. суми от чужбина
445500 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
445600 Приходи от продажба на земя
445700 Приходи от концесии
445800 Приходи от ликвидиране на общински предприятия
445900 Приходи от продажба на нематериални активи
446500 Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщет. и начети
447000 Други неданъчни приходи
448001 Такси за технически услуги
448002 Такси за ползване на детски градини
448003 Такси за ползване на дет. ясли и др. по здравеоп-нето
448004 Такси за ползване на дет. лагери и др. по соц. отдих
448005 Такси за ползване на дом. Соц. Патронаж и др. соц. Услуги
448007 Такси за административни услуги
448008 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
448009 Такси за ползване на полудневни детски градини
448010 Такси за ползване на общежития и др. по образованието
448011 Такси за гробни места
448013 Такси за притежаване на куче
448081 Прих. От такси за общ. по 3-на за опазване на ок. среда
448090 Други общински такси
448844 Неразпредел. Общински прих. за опер. По чл.4 ал.1 ЗОПБ
448866 Неидентифицирани преводи по сметка 7311