РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2020 Г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2020 Г.

Име Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Петрана Николова Рангелова Зам.-кмет № ЧР-9400-1/02.01.2020 г.
Михаела Илчева Михайлова Директор дирекция № ЧР-9400-46/24.01.2020 г.
Иван Кирилов Тошев Км. наместник с. Извор № ЧР-9400-8/06.01.2020 г. № ЧР-9400-63/29.01.2020 г.
Марушка Златкова Петрова Км. наместник с. Острокапци № ЧР-9400-9/06.01.2020 г. № ЧР-9400-67/30.01.2020 г.
Митка Младенова Кочарова Км. наместник с. Воднянци № ЧР-9400-10/06.01.2020 г. № ЧР-9400-87/04.02.2020 г.
Зденка Павлова Панайотова Км. наместник с. Държаница № ЧР-9400-11/06.01.2020 г. № ЧР-9400-70/30.01.2020 г.
Иван Димитров Иванов Км. наместник с. Кладоруб № ЧР-9400-12/06.01.2020 г. № ЧР-9400-55/27.01.2020 г.
Биляна Кирилова Димитрова Км. наместник с. Костичовци № ЧР-9400-18/09.01.2020 г. № ЧР-9400-66/30.01.2020 г.
Росен Александров Стоянов Км. наместник с. Владиченци № ЧР-9400-26/13.01.2020 г. № ЧР-9400-61/29.01.2020 г.
Васко Рачов Василев Км. наместник с. Владиченци № ЧР-9400-69/30.01.2020 г. № ЧР-9400-68/30.01.2020 г.
Цветелина Евгениева Милкова Техн. сътрудник № ЧР-9400-74/31.01.2020 г. № ЧР-9400-73/31.01.2020 г.
Любослава Венелинова Йорданова Секретар на община № ЧР-9400-/06.02.2020 г. № ЧР-9400-/06.02.2020 г.