Детско заведение „Кокиче“ с. Арчар

В с. Арчар сформирането на детски групи за деца от предучилищна възраст започва още от 1933 година, като същите са предимно летни групи с временен характер, а по–късно полудневни за 6 годишни деца с цел подготовката им за постъпване в I клас, които постепенно преминават на целогодишно функциониране и все по–ясно се очертава необходимостта от осигуряването на специална сграда, която да е обособена и оборудвана за повече на брой групи с целодневно пребиваване, както и от квалифицирани педагогически кадри. В с. Арчар започва да се строи сграда за детска градина със средства на ОНС гр.Видин и от организирано т.н. самооблагане на населението на селото.
На 12.06.1971 година е открита Целодневна детска градина, като през месец септември на същата година се откриват две целодневни групи, една яслена и продължава функционирането на двете полудневни групи, които работят на две смени с цел обхващането на всички деца, подлежащи за постъпване в училище. Директор с група е Виолета Цекова Лилова, учителки в целодневните групи са – Цветана Стефанова Алексиева, Славка Асенова Тодорова и Василка Рангелова Рангелова ,на двете полудневни групи – Йорданка Маринова Маринова и Данка Петкова Ванкова. Храната за децата се извозва от болницата, a от 1972 г. е построен и започва да функционира кухненски блок с пералня към ДГ. Децата са общо 98 на брой. През 1973 година се открива още една целодневна група. Директораът става директор без група, назначена е нова учителка Анка Бозова и по–късно през същата година Василка Владимирова Георгиева и Вера Сашова Романска, които са т.н. нередовни детски учителки по заместване на излезли в отпуск по майчинство, и които са записали задочно ИДУ във гр.Враца. След завършването им Вера Сашова Романска се премества в ПДГ кв.“Бабуя“ на с. Арчар, където функционира група за децата живеещи там от ромски произход.
През 1974 година е озеленен двора на детската градина и засадени розови храсти и дървета,оформени са тревните площи и алеи.
През 1975 година яслената група се отделя от детската градина, премества се в сградата на здравната служба. През 1976 година е открит филиал в ромския квартал „Бабуя“. През 1979 година групите са три целодневни в сградата на ДГ и една ПДГ във филиала. Построен и оборудван е кухненски блок към ДГ.
През 1980 година педагогическия персонал в ЦДГ наброява – 10 учителки. Децата са 110 на брой в групите. През 1980 година е започнало строителството на ново крило към сградата на ДГ. През същата година се открива още една целодневна група с учителка Искра Филипова и Гаца Йотова .
През 1988 година се пенсионира настоящата директорка и длъжността се заема от Виолета Петкова Христова. Групите са четири и една ПДГ.
През учебната 1992 година е обявен конкурс за директор на ДГ и е назначена явилата се в община Димово на конкурс Василка Георгиева. Поради излизане на ранно пенсиониране по здравословни причини на директорката,отново е обявен конкурс за директор на ДГ в с. Арчар в гр. Видин, на който се явява Невелина Маркова и е назначена да заема длъжността от месец 11.1994 година .
Целодневната детска градина отново приема Детската ясла в сградата на заведението, което се преобразува в ОДЗ „Кокиче“. През същата учебна година ВОР е по нови програми, като в ОДЗ се приема с решение на ПС да се работи във всички групи по Програмата „Възпитанието на детето от 3 до 7 годишна възраст“ с авторски колектив под ръководството на Е.Русинова .
През периода 1994–2000 година в заведението са осъществени много мероприятия от различно естество, проверки по отношение на контролна дейност от РИ на МОН и други инстанции и институции, като резултатите винаги са много добри.
Авторитета на ОДЗ е на много по–високо ниво, осъществяват се редица дейности и участия на учители и деца в мероприятия извън рамките на заведението, печелят се награди. Две от учителките са с IV ПКС.През 2007/08 година се работи по проект със специална насоченост към ромите, с компонент „Образователна интеграция„ – финансиран по програма ФАР с цел подобряване на положението и включване на етнически малцинства в неравностойно положение. Също е извършен основен ремонт в помещенията и покрива на ОДЗ и са осигурени технически средства за нуждите на групите. Деца от с.Септемврийци и ромската махала се извозват до ОДЗ със специален превоз и придружители по график. По–късно се извозват и деца от с. Мали Дреновец.
През 2012/13 година е направен ремонт–смяна на прозорци и саниране външно на сградата,подмяна на радиаторите на парното.
През всичките тези години на развитие и възход, в ДГ работят горди и достойни хора, за които обучението и възпитанието е убеждение и мисия. И ученици и учители са осъзнали, че няма готов път за развитие, че той се създава от човека, който върви напред.
С много слънце, зеленина, беседки и кътове за забавления и не на последно място обградени с много любов и внимание, децата се чувстват прекрасно. В помещенията е уютно, цари хармония и единство, каквито могат да създадат само децата, защото в техния мъничък, но много истински свят има само един език и един етнос – детството!