ОУ „Димитър Благоев” с. Гара Орешец

ОУ „Димитър Благоев” с. Гара Орешец

В началото на своето развитие училището се е помещавало в две черковни стаи. Наемани са и частни сгради по една от къща в различните краища на селото.
През 1879 г. е построена училищна сграда с 2 класни стаи и канцелария.
През есента на 1932 г. е открит първи прогимназиален клас, а на другата година втори прогимназиален клас.
През 1933 г. се построява сградата на сегашното училище.
През годините на своето развитие в училището се обучават известни личности –детския писател Ценко Цветанов и известният композитор – професор Георги Димитров. В своето развитие училището е претърпявало различни промени както в учебните програми, така и в учителският колектив. Всеки един от учителите, работещи в училището през годините е оставил частица от своя професионален опит и духовност.
До 80-те години на ХХ век училището е било със статут основно, с 8 паралелки, повечето от тези паралелки са били разделени на две /клас А и клас Б/.
През учебната 1984/1985г. училището променя своя статут и става ЕСПУ. Започва да работи общежитието към училището, в което учениците от други населени места живеят. В училището работи и ученически стол за изхранване на учениците към общежитието.
През своето съществуване и до днес учителският колектив в училището непрекъснато се обновява с много добре подготвени специалисти по съответните учебни предмети.
Училищното ръководство през годините и сега полага огромни усилия за задържането на учениците и учителският персонал.
През 2013 г. в училището е извършен цялостен ремонт на училищната сграда и физкултурния салон.
Училището е санирано, а парната инсталация е подновена изцяло.
В момента училището има 7 самостоятелни паралелки, а общият брой на учениците в училище е 73.
Всички учители са правоспособни.
Училището има много добра материална база, изграждана през годините.
В момента в училището има два компютърни кабинета с модерна компютърна техника, физкултурен салон, училищна библиотека.
Училищното ръководство полага неимоверни сили за задържане на учениците в училище, като им е подсигурен безплатен обяд, закуски, учебници.
Учителите постоянно посещават различни квалификационни курсове, необходими за тяхната професионална подготовка, отговаряща на съвременните изисквания в образованието.
И до днес, както и преди, училището отбелязва празниците с богата културна програма .
През всичките години от основаването до днес училището в с. Гара Орешец е било стожер и пазител на духовността през вековете.
Имената на директори допринесли за съхраняване и запазване на училището от създаването му до днес: Рангел Велков, Ванко Николов, Владимир Иванов, Славчо Беримлийски, Радка Русинова, Валери Александров /и към настоящия момент/ – саниране на училището, обновяване на материалната база, оборудване на съвременни компютърни кабинети.