СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. АРЧАР

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. АРЧАР

Първото училище в Арчар е открито през 1832 г. Отначало се е помещавало в частни къщи. Първият учител е бил – даскал Алекси – македонец, дошъл от Влашко по време на Сръбско-турската война.
След изграждането на черквата през 1847 година, за училище служи черковната килия. Първият учител в нея е Ангел Иванов от с. Боровица, Берковска околия. След него Димитраки Гърка и Тодораки Атанас.
От април 1861 г. до март 1862 г., поради несъгласия между видни селяни и училищното настоятелство по финансови въпроси, училището е затворено.
От 9 март 1862 г. до 1864 г. обучението се води от даскал Василаки.
Интересно е да се знае, че от основаването на училището до 1879 г. не е имало „песочница“ или черна дъска, на която да се упражняват учениците. Такава въвежда учителят Цоко Мумджиев, идвайки в училището през 1879 г. Той прилага за първи път и звучната метода на преподаване. Той е и учителят, който въвежда гимнастическите упражнения, като организира производството на уреди за тях, и картите на Европа и Балканския полуостров в обучението по отечествознание, допринесли не малка полза в обучението.
През 1883 г. се полагат основите на училищна сграда в църковно място. Изградена и покрита с керемиди, с църковни средства в размер на 8000 лв, без всякаква парична помощ от населението.
През 1887 година има толкова много ученици, че училището не може да ги побере. Привлечени са всички деца от женски пол, притегателен център е учителката Калиопа Василева, родом от Свищов – първата учителка в Арчар. За нуждите на учебния процес отново се използва черковната килия. Започва строителството на днешното „Старо „ училище със средства,събрани от населението.
Сградата приема своите ученици на 01.09.1891 г. Училището е на един етаж, с две класни стаи,“ стая за телесно възпитание“ и стая за учителите. Класовете са слети – І и ІІ, ІІІ и ІV. През 1907 г. със заповед на просветното министерство е открита прогимназия – І – ІV отделение и І – ІІІ клас/ днешни пети – седми /. Започва строителството на втория етаж на училището. През 1911 година в завършен вид с още 4 класни стаи, дирекция и учителска стая училището отваря врати за всички ученици до навършени 16 години, подлежащи на задължително обучение.
С решение на Училищното настоятелство, под ръководството на Петко Стареца през 1937 г. започва изграждане на нова учебна сграда.С доброволния труд на населението и със средства, отпуснати от Просветното министерство на 15.09.1943 г. е открита новата учебна година. Придобивката е един етаж с пет учебни стаи, дирекция, учителска стая и санитарен възел. Следващите 1943 – 1944 г. се използват за довършителни работи на втория етаж – с още пет стаи, склад и голяма учителска стая. Училището е едно от най-големите в района, с близо 700 ученика и пълняемост на паралелките от 45 до 52 ученика.
По настоятелно искане на обществеността и най-вече благодарение на апостолската дейност на учителя Методи Лазаров на 20.01.1945 г. с Указ №1 на Негово Величество Царя и на основание чл. 47 от Конституцията, Постановление №5 на МС се открива гимназия.
За оформянето на двете паралелки V клас /сега девети/ с разрешение на Министерството са записани и по-възрастни ученици, даже изслужили военната си служба. Гимназията е закрита през 1968 година поради политиката за професионално образование /СПТУ и Техникуми/. Остава основно училище – първи – осми клас до 1983 година. На 01.09.1983 е открита „десетлетка“ – просъществувала до 1991 година.
След премахване на „десетлетките“ като неудачен опит, училището остава СОУ – І – ХІ клас. Първият випуск завършва средно образование през 1992 година със специалност „кулинарство“.
През 1999 година започва ремонт на сградата на „старото “ училище. Учебната 2000/2001 година за начален курс започва в напълно ремонтирана и обновена сграда, благодарение на Фондация за регионална инициатива и строителна фирма с ръководител инж. Тодор Ванков на стойност 4 198 000 лв, осигурени от Община Димово.
В началото на учебната 2001/2002 година органите на ХЕИ затварят училището поради крайно разбита база и нужда от основен ремонт. Поради липса на средства, ремонтът се отлага за следващата учебна година. Прави се частичен освежаващ ремонт на стойност 12 000 лв.
Учебните 2003-2004 и 2004 -2005 година минават като се учи на две смени в сградата на „Старото“ училище и в сградата на ОДЗ. Ремонтът се извършва със средства на Социално-инвестиционен фонд“.
На 09.05.2005 г. –Денят на Европа- тържествено се открива ремонтираната и обновена сграда. Гости на тържеството са Министърът на културата и туризма Нина Чилова, народните представители д-р Цветан Ценков, Поли Трифонова, областният управител Мартин Дончев, Началникът на РИО Видин-Зоя Йорданова и кметът на Община Димово – Тодор Илиев. Класните стаи са новообзаведени, създаден е компютърен кабинет, отоплението е с парна инсталация на твърдо гориво.
От учебната 2005-2006 година до настоящия момент в училището се обучават от 327 до 270 ученика, разпределени в 16-17 паралелки. Обикновено учебната година започва с максимума от бройки и в следствие на постоянното движение на семействата, търсещи работа и препитание, завършват 270 ученика .
През учебната 2006-2007 година се работи по Национална програма за ограмотяване на роми на БТ Белоградчик. Ограмотени успешно са 23 възрастни.
На 21.10.2007 г. с голям тържествен концерт е отбелязана 175 годишнина на училището.
Средства за празника са отпуснати от Министерството на образованието и науката.
През 2007-2008 учебна година за пръв път се провеждат Държавни зрелостни изпити. Абитуриентите от Арчар се явяват на БЕЛ и РЕ- всички успешно се дипломират.
На 9 май се отбелязва Денят на Европа – гост на тържеството е Първият секретар на Посолството на Русия – господин Николай Байнов.
Учебна 2008-2009 година – училището получава автобус от МОН – ключовете тържествено са връчени на директорката от кмета на Община Димово – господин Тодор Илиев. Проведена е Общинска конференция „Училището – желана територия „.Представител на училището е класиран за Националната конференция. За пръв път се осъществява прием в професионална паралелка „Производство на хляб и хлебни изделия“.
2009-2010 година – Осъществява се прием в две професионални паралелки „Производство на хляб и хлебни изделия“и „Производство на сладкарски изделия“.
2010-2011 година – традицията за прием в професионални паралелки продължава.
2011- 2012 гоидна – отбелязва се 180 годишнина на училището. Празникът е уважен от духовни лица от Видин – Велички Епископ Сионий и Мюфтия за Северозападен район – Неджати Али.
От учебната 2012-2013 до 2015-2016 година учениците в училището са от 320 до 327. Всички бележити дати се празнуват с литературно- музикални програми и тържества. Обучението се провежда съгласно ДОИ. Спечелен е проект по Коменски – „Европейски журнал за доброволчество“ в партньорство с четири държави – Румъния, Полша, Испания, Турция.
През 2016-2017 година – 327 ученика – стартира проект „Твоят час“. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Сформирани са и 4 групи по проект „Нов шанс за успех „за придобиване на знания и компетентности за НЕО. През месец юни –първите две учебни седмици – се отбелязва 185 годишнина на училището.Провеждат се открити уроци по БЕЛ, Математика, История и цивилизация, География и икономика.Също така е свикан тържествен Педагогически съвет,на който са поканени и бивши преподаватели и директори.Всички с радост отчитат ролята на образованието за напредъка на подрастващото поколение.
От 2017 – 2018 учебна година се въвежда професионално обучение в ново направление : Професия ОЗЕЛЕНИТЕЛ, специалност ЦВЕТАРСТВО. Реализиран е прием в две паралелки.Учениците в училището са 329. Училището печели проект по Еразъм + „Уроци по демокрация – Дебатираме като в Европейския парламент „.През тази година се създава инициативата „Алея на зрелостника“- учениците от дванадесети клас посаждат дърво в двора на училището.Първото посадено дърво е Гинко-билоба,дарено от Цонка Петрова – бивш начален учител.
На 05 юни 2018 година училището е домакин – посреща всички гости по проект Еразъм +- преподаватели, директори и ученици от Испания, Румъния и Турция. Проведени са дебати между ученическите отбори, спортни съревнования и богата литературно- музикална програма. Раздадени са сертификати на всички участници.
2018-2019 година – 314 ученика – взима се участие в Четвъртата национална научно- практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Преподавателите Геновева Йолкичова, Десислава Георгиева и Гергана Петкова представят презентация по темата, като получават грамоти. Отбелязва се Денят на розовата фланелка – с флашмоб на центъра в селото.
2019-2020 г. – 313 ученика в началото на годината – 265 в края на първия учебен срок.В гимназиален етап паралелките са шест,като две от тях – единадесети и дванадесети клас са последните ,обучаващи се по стария ЗНП, а класовете от осми до десети вкл. са по новия ЗПУО и професия Озеленител.Педагогическият колектив се състои от 32 преподаватели,1 външен лектор и 1 образователен медиатор по проект „ПУ“.Кадровото осигуряване е на ниво – 2 са носители на IIПКС, 1 на III, 8 на IV и 2 на V.
Завършиха обучението си две групи възрастни по проект „Нов шанс за успех“за придобиване на компетентности от прогимназиален етап .Има сформирани и работят 21 групи по проект „ПУ“ за преодоляване на обучителни затруднения и допълнителна подготовка за ДЗИ.Функционират по три групи и по проектите „Занимания по интереси „ и „Образование за утрешния ден“.Успешно са реализирани дейности по НП „Иновации в действие „ за обмяна на опит и добри практики с училище от област София – с.Железница – работещо с експериментална паралелка по Монтесори.