Заповед – Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово

Заповед – Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово

ЗАПОВЕД РД – 02 – 120/25.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово.
2. Настоящият кодекс да се публикува на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменя Кодекс за етично поведение на служителите, работещи по служебно и трудово правоотношение в Общинска администрация Димово, утвърден със Заповед № РД-02-489/21.11.2017 г.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово

Прикачени файлове: