Заповед – Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово

Заповед – Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово

ЗАПОВЕД РД – 02 – 121/25.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Наредбата за административното обслужване
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово.
2. Настоящите правила да се публикуват на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменят Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация Димово, утвърдени със Заповед № РД-02-489/21.11.2017 г.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово