Заповед – Харта на клиента

Заповед – Харта на клиента

ЗАПОВЕД РД – 02 – 122/25.02.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Наредбата за административното обслужване
УТВЪРЖДАВАМ:
1. Харта на клиента.
2. Хартата да се публикува на електронната страница на Община Димово.
3. С настоящата заповед се отменя Харта на клиента, утвърдена със Заповед № РД-02-489/21.11.2017 г.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Любослава Йорданова – секретар на община Димово.

ЛЙ

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово

Прикачени файлове: