Заповед за преустановяване на посещения

Заповед за преустановяване на посещения

ЗАПОВЕД РД – 02 – 177
20.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на НС на РБ извънредно положение на територията на страната и във връзка със Заповед № РД01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
1. Преустановям посещенията в паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на община Димово.
2. Забранявам на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеки във времето от 8,30 часа до 10,30 часа всеки ден на територията на община Димово.
3. Забранявам на кметските наместници да издават документи във връзка с придвижването на гражданите, освен в посочените в Заповед № РД01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването случаи.
4. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници да формират при възможност екип от доброволци за снабдяване на възрастните и самотноживеещи лица на територията на община Димово с хранителни продукти от първа необходимост и лекарства.
5. Определям часове за получаване на заявки от възрастните хора на територията на община Димово до 16,00 часа и получаване на заявката на следващия ден.
6. Да бъдат обявени телефони за контакт на възрастните хора, като следва:
– За град Димово – на Таня Тодорова – управител на ЦСРИ и Петрана Рангелова – заместник-кмет на Общината
– За с. Арчар – на Боряна Георгиева-Русинова – кмет на кметство Арчар и на Лиляна Аспарухова – домакин Домашен социален патронаж Арчар;
– За с. Орешец – на Юлиян Симеонов – кмет на кметство Орешец;
– За останалите населени места – на всеки кметски наместник.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и незабавно изпълнение.
Препис от заповедта да се доведе до знанието на МВР.
ЛЙ
СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово