ПРОЕКТ BG16M1OP002-2.010-0051-С01 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДИМОВО, ОБЩИНА ДИМОВО“

ПРОЕКТ BG16M1OP002-2.010-0051-С01 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДИМОВО, ОБЩИНА ДИМОВО“

На 24.06.2020 г. в Министерството на околната среда и водите Кметът на община Димово Светослав Славчев и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  Валерия Калчева подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01 Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димовопо процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Общата стойност на проекта е 487 391,30 лева, от които:

  • 414 282,61 лева от Европейския фонд за регионално развитие;
  • 73 108,69 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Срокът на изпълнение е 20 месеца.

Общата цел на проекта е да се изпълни техническа рекултивация на спряното от експлоатация депо, находящо се в землището на гр. Димово.

Специфичните цели на проекта са:

  • Ограничаване неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда;
  • Намаляване количеството на отделящия се инфилтрат;
  • Подобряване на ландшафта на района;
  • Подпомагане постигането на националните цели, заложени в нормативната уредба и в НПУО.

В резултат от изпълнението на техническата рекултивация ще бъде възстановен терен с площ 0,8919 ха.