НАЕМ ГАРАЖНА КЛЕТКА В СЕЛО ИЗВОР

НАЕМ ГАРАЖНА КЛЕТКА В СЕЛО ИЗВОР

О Б Я В А

Кметът на Община Димово на основание Решение № 60 взето с Протокол № 8 от 20.05.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на гаражна клетка от 32,00 кв.м., находяща се в масивна сграда в УПИ № VІІ-204 в кв. 24 по плана на село Извор за стопански нужди. Начална тръжна наемна цена 1,00 лева на кв.м. на месец без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 %. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 13.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 50,00 лева се внася в деловодството на общината до 10,30 часа на 14.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 14.07.2020 година от 11,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 0936 2260.