НАЕМ ЖИЛИЩЕ СЕЛО ИЗВОР

НАЕМ ЖИЛИЩЕ СЕЛО ИЗВОР

О Б Я В А

   Кметът на Община Димово на основание Решение № 61 взето с Протокол № 8 от 20.05.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на паянтово жилище от 60,00 кв.м., двуетажна паянтова сграда /плевня/ със ЗП 42,00 кв.м. и паянтова сграда с ЗП 42,00 кв.м., находящи се в ПИ № 228 в кв. 23  по плана на  село Извор. Начална тръжна наемна цена 30,00 лева без ДДС на месец. Стъпка на наддаване – 10%. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 13.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документация и депозит за участие в търга в размер на 36,00 лева се внася в деловодството и касата на общината до 13,30 часа на 14.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 14.07.2020 година от 14,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 0936 2260.

Прикачени файлове: