НАЕМ ЯЗОВИР СЕЛО МЕДОВНИЦА

НАЕМ ЯЗОВИР СЕЛО МЕДОВНИЦА

О Б Я В А

   Кметът на Община Димово на основание Решение № 47, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

    Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с начин на трайно ползване: Язовир с идентификатор 47648.15.80 по КККР на с. Медовница, община Димово с площ 15,793 дка. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 50,00 лева за декар без ДДС за 1 година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 10 години. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа на 14.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 394,83 лева се внася в деловодството на общината до 12,00 часа на 15.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 15.07.2020 година от 14,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.