НАЕМ НА НИВА С ИДЕНТИФИКАТОР 36440.21.17 ПО КККР НА СЕЛО КАРБИНЦИ

НАЕМ НА НИВА С ИДЕНТИФИКАТОР 36440.21.17 ПО КККР НА СЕЛО КАРБИНЦИ

О Б Я В А

     Кметът на Община Димово на основание Решение № Решение № 39, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с идентификатор 36440.21.17, нива от ІV категория по КККР на село Карбинци, с площ от 16,208 декара. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 567,28 лева за стопанска година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 10 години. Начало на ползването – 01.10.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 13.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 57,00 лева се внася в касата на общината до 10,00 часа на 14.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 14.07.2020 година от 10,30 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.