НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СКЛАДОВИ НУЖДИ В ДИМОВО

НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СКЛАДОВИ НУЖДИ В ДИМОВО

О Б Я В А

         Кметът на Община Димово на основание Решение № 62 взето с Протокол № 8 от 20.05.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

       Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 27,12 кв.м., находящи се в сутерена на бившата административна сграда на АПК “Живко Пуев” град Димово за складови нужди. Начална тръжна наемна цена 2,00 лева без ДДС на кв.м. на месец. Стъпка на наддаване – 10%. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 14.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 65,00 лева се внася в деловодството на общината до 9,30 часа на 15.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 15.07.2020 година от 10,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 0936 2260