Публичен търг с явно наддаване за наемане на ПИ с идентификатори 24640.110.130 и 24640.120.110 по КККР на село Държаница.

Публичен търг с явно наддаване за наемане на ПИ с идентификатори 24640.110.130 и 24640.120.110 по КККР на село Държаница.

О Б Я В А

  Кметът на Община Димово на основание Решение № 72 взето с Протокол № 9 от 15.06.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

                Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти с  с идентификатори 24640.110.130 и 24640.120.110 по КККР на село Държаница, ниви от ІІІ категория с обща площ 50,012 дка. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 1850,44 лева за стопанска година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 5 години. Начало на ползването – 01.10.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 20.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 185,00 лева се внася в деловодството на общината до 10,00 часа на 21.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 21.07.2020 година от 10,30 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.

Прикачени файлове: