Изпълнение на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“

Община Димово изпълнява проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01 „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е 487 391,30 лева, от които:
– 414 282,61 лева от Европейския фонд за регионално развитие;
– 73 108,69 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
В резултат от дейностите по проекта ще се ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда, ще се възстанови нарушения терен и ще се създат условия за последваща биологична рекултивация.


Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-2.010-0051-С01  „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово, община Димово“, финансиран от ОПОС 2014-2020 г., чрез Европейския фонд за регианално развитие.