Услуги „Устройство на територията“

1. ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност;
б/ документ за собственост;
в/ документ за платена такса;
б/ удостоверение за наследници.

Такси:
1. за издаване на скица на недвижим имоти
1.1 формат  А4 – 15,00 лв.
1.2. формат А3 – 21,00 лв.
1.3. извън формат А3 – 90,00 лв.
Срок на издаване: обикновена
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването

Забележка: Тези срокове важат при подадени пълни данни от страна на заявителя /чл. 34 от НМДТ/
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба за МДТ

2. ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ С УКАЗАН НАЧИН НА ЗАСТРОЯВМАНЕ/ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ/
Необходими документи:
а/ молба по образец;
б/ скица оригинал;
в/ документ за собственост;
г/ изходни данни за проектиране.

Срок за изпълнение: до 3 дни
Такси:
– формат  А4 – 15,00 лв.
– формат А3 – 21,00 лв.
– извън формат А3 – 90,00 лв.
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба за МДТ

3. ЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОИТО СА ИЗТЕКЛИ ШЕСТ МЕСЕЦА
Необходими документи:
а/ документ за самоличност;
б/ оригинална скица;

Срок на издаване:
 – обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба за МДТ

4. УЧАСТИЕ В КОМИСИЯ  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ 
Необходими документи:
а/ заявление

Срок на издаване – веднага
Такса – 30.00 лв.
Нормативен документ – ЗГР, Наредба МДТ

5. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И СЪБИТИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост.

Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Такса: 10.00 лв.
Нормативен документ:ЗУТ, Наредба за МДТ

6. ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И НА КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ТЯХ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такса -2.00 лв.на лист
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ: ЗУТ, Наредба за МДТ

7. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ
Необходими документи:
а/ заявление  по образец;
б/ документ за собственост;
в/ договор за наем;
г/ оригинални скици – 3 бр.

Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Такса – 70.00 лв.
Нормативен документ:чл. 56 от ЗУТ, Наредбата за МДТ

8. ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ В ТЯХ
Необходими документи:
а/ заявление  по образец;
б/ документ за самоличност;
б/ документ за собственост;
в/ документ за платена такса;
б/ удостоверение за наследници;

Такса: 0,3% от строителната стойност, изчислена на кв.м. РЗП
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването

Забележка: Сроковете влизат в сила след решение на Общински съвет
Нормативен документ: ЗУТ, Наредбата за МДТ

9. ЗА ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРЕН ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИНЕЙНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такса: 2.00 лв.
Срок на издаване: обикновена – до 14 работни дни
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ: ЗУТ, Наредбата за МДТ

Забележка: Сроковете влизат в сила след решение на Общински съвет

10. ПРЕЗАВЕРКА /ПРОМЯНА/ НА СКИЦА С УКАЗАН НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Необходими документи:
а/ заявление  по образец;

Такса: 15.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ: ЗУТ, Наредбата за МДТ

11. ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПО чл. 124, ал. 3 и чл. 135, ал. 2 ОТ ЗУТ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП
Необходими документи:
а/ заявление  по образец;
б/ копие от документ за собственост;
в/ скица-предложение за изменение;
г/ други документи свързани с основанието с което се иска изменението на ПУП;

Такса: за физически лица – 10.00 лв./бр.
            за юридически лица – 20.00 лв./бр.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ: ЗУТ, Наредбата за МДТ

12. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Необходими документи:
 а/ заявление по образец
 
Такса: 0,3 % от строителната стойност
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването

Забележка: Сроковете влизат в сила след решение на Общински съвет
Нормативен документ: ЗУТ, Наредбата за МДТ

14. ПРОЦЕДУРА ПО ОДОБРЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ПО чл. 124, чл. 134, чл. 135, чл. 15  ОТ ЗУТ И § 8 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост;
в/ скица-предложение за изменение.

Такса – в регулация – 80.00 лв.
             извън регулация – 60.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

15. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост;
в/ виза за проектиране;
г/ три копия от изготвения инвестиционен проект.

Такса: 20.00 лв.
Срок на издаване:
обикновена – до 30 работни дни
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

16. ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА
Необходими документи:
а/ молба по образец

Такса: 10.00 лв. за проект
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ
 
17. ОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА
Необходими документи:
а/ заявление по образец
 
Такса: 50.00 лв.
Срок на издаване: обикновена – до 30 работни дни
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

18. ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Необходими документи:
а/ молба по образец;
б/ три копия от изготвения инвестиционен проект.

Такса: 30.00 лв./проект
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

19. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЕОДЕЗИЧНИ ДАННИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Необходими документи:
а/ молба по образец;

Такса: 4.00 лв. на точка/репер
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването

20. ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ три копия от изготвения инвестиционен проект.

Такса: 30.00 лв.
Срок на издаване: обикновена – до 30 работни дни
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

21. ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ПРИ УСЛОВИЯТА НА чл. 153, ал.3 и 4 от ЗУТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ Разрешение за строеж;

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

22. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ІV И V КАТЕГОРИЯ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.
 
Такси: 0,9% от строителната стойност кв.м. РЗП
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

23. ЗАВЕРЯВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Необходими документи:
а/ заявление по образец

Такси: 30.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

24. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С чл. 52, ал. 5 от ЗИКР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО чл. 175 от ЗУТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец
 
Такси: 15.00  лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

25. ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Необходими документи:
а/заявление по образец

Такси: 2.50   лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

26. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

27. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК
а/ заявление по образец;
б/ обосновка за необходимостта от преминаване през чужд имот и времетраене
в/документ за собственост;
г/ одобрен проект;
д/ декларация на заинтересованите собственици, по чл. 192 от ЗУТ.

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

28. ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП В НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИ ИЛИ ПРЕДПИСАНИ ПРОУЧВАТЕЛНИ, ПРОЕКТНИ, СТРОИТЕЛНИ, МОНТАЖНИ, КОНТРОЛНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

29. ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец
 
Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

30. ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЕЩЕТЕНИЯ
Необходими документи:
а/ заявление по образец
 
Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

31. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

32. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост;
в/ нотариално заверена декларация от трима свидетели за времето на извършване на строежа.

Такси: 0,9% от ½ от строителната стойност
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

33. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМАТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост;
в/ скица по действителен план;

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

34. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ОБОСОБЕНИ ДЯЛОВЕ /ЧАСТИ/ ОТ ИМОТ ОТ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост.

Такси: 5.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

35. ИЗАДАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦЕИ И ЗЕМНИ МАСИ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец

Такси: 0,02 лв./куб.м на ден
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

36. МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛТВЕНА ПРОВЕРКА
Необходими документи:
а/ заявление по образец.
 
Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, ГПК чл. 483, ал. 2,  Наредба МДТ

37. СЛУЖЕБНО ИЗРАБОТВАНЕ ПА ПУП
а/ заявление по образец.

Такси: 50% от цената, изчислена по методиката на КАБ и КИИП
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ,  Наредба МДТ

38. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ОГРАДА
а/ заявление по образец
б/ документ за собственост
в/ квитанция за платена такса

Такси: 1.00 лв. на л/м  за ограда от колове и мрежа;
            2.00 лв. на л/м за ажурна и масивна ограда
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ,  Наредба МДТ

39. ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

40. ОСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.
 
Такси: цената се определя по формула
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

18. ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Необходими документи:
а/ молба по образец
б/ скица оригинал
в/ документ за собственост
г/ изходни данни за проектиране

Срок за изпълнение: Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 5 дни

Прикачени файлове: