Решения на ОбС
Протокол № 25 от 23.02.2009 г.

Днес 23.02.2009 г.(понеделник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха 12 общински съветници, отсъства, поради заболяване, Васил Петков. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово - Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев и кмет на село Гара Орешец – Венка Младенова.

Бяха взети следните решения:

Решение № 182
Относно: Предложение за приемане на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и осигуряване спокойствието на гражданите в населените места на територията на Община Димово                                             

Решение № 183
Относно: Предложение за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

Решение № 184
Относно: Предложение за утвърждаване на нова улица в с. Арчар

Решение № 185
Относно: Предложение за продажба на навес в землището на гр. Димово

Решение № 186
Относно: Предложение за приемане на актуализация на общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците (ОПУДО)

Решение № 187
Относно: Предложение за разделяне чрез продажба на съсобственост в УПИ І, кв. 72 по плана на град Димово

Решение № 188
Относно: Предложение за разкриване на дом за възрастни хора с физически увреждания в с. Извор

Решение № 189
Относно: Предложение за кандидатстване на Община Димово по Програмата за развитие на селските райони

Решение № 190
Относно: Предложение за избиране на временна комисия по „Бюджет и финанси”

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли