Решения на ОбС
Протокол № 26 от 26.03.2009 г.

На 26.03.2009г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев, кмет на село Гара Орешец – Венка Младенова, както и кметски наместници на селата: Върбовчец, Воднянци, Скомля, Карбинци и Яньовец.
От Общинската администрация взеха участие: директор Дирекция „АОФ” – Марушка Петрова, началник отдел „БФСО” – Петко Иванов, гл. специалист „Бюджет и финанси” – Милчо Хъртарски, гл. експерт „Човешки ресурси и екология” – Наталия Кръстева и секретар на общината – Данчо Николов.

Бяха взети следните решения:

Решение № 191
Относно: Предложение за отмяна на Решение № 187/23.02.2009г. взето с Протокол № 25 (Заповед № РД25 / 5 от 13.03.2009г. на Областен Управител)

Решение № 192
Относно: Предложение за отпускане на еднократни помощи

Решение № 193
Относно: Предложение за утвърждаване на списък на служители и учители в Община Димово, имащи право на заплащане част от превозните разноски

Решение № 194
Относно: Предложение за приемане на Наредба за управление на общинския бюджет

Решение № 195
Относно: Предложение за приемане на бюджет за 2009г. на Община Димово

Решение № 196
Относно: Предложение за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2009г.

Решение № 197
Относно: Предложение за освобождаване от такса храна в ДДСХ гр. Димово, лицето Асен Димитров Лазаров

Решение № 198
Относно: Предложение за определяне разходите за погребение

Решение № 199
Относно: Предложение за определяне размера на разходи за представителни цели

Решение № 200
Относно: Предложение за определяне размера на режийните разноски за ученическо хранене

Решение № 201
Относно: Предложение за определяне размера на социално-битовите разходи

Решение № 202
Относно: Предложение за определяне размера на еднократните помощи

Решение № 203
Относно: Предложение за утвърждаване разходите за заплати през 2009г. за местните и делегираните от държавата дейности

Решение № 204
Относно: Предложение за утвърждаване на извънбюджетни сметки и фондове

Решение № 205
Относно: Предложение за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация

Решение № 206
Относно: Предложение за отдаване под аренда на земеделски имот в с. Извор

Решение № 207
Относно: Предложение за отдаване под аренда на земеделски имот в с. Извор

Решение № 208
Относно: Съответствие и приоритетност на обект „Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Гара Орешец приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2007-2013г.

Решение № 209
Относно:  Предложение за утвърждаване на Разчета за финансиране на капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт за 2009г. на Община Димово

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли