Решения на ОбС
Протокол № 27 от 23.04.2009 г.

На 23.04.2009г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват по уважителни причини Иванела Андреева и Васил Петков. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев.

Бяха взети следните решения:
 
Решение № 210
ОТНОСНО: Предложение за приемане на антикризисни мерки за подобряване финансовото състояние на Община Димово 2009 г.

Решение № 211
ОТНОСНО: Предложение за актуализиране състава на представителите на Община Димово и общинския съвет в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Решение № 212
ОТНОСНО: Предложение за оборудване и обзавеждане на Дом за възрастни хора с физически увреждания в село Извор и кандидатстване с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за закупуването им пред Фонд „Социално подпомагане” при Министерството на труда и социалната политика

Решение № 213
ОТНОСНО: Предложение за отпадане на чл. 3, ал. 1, т. 4 и Раздел V на Глава втора - „Такси за добив на кариерни материали” от Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димово

Решение № 214
ОТНОСНО: Предложение за отдаване под аренда на земеделска земя за срок от 5г.

Решение № 215
ОТНОСНО: Предложение за отдаване под аренда на земеделска земя за срок от 6г.

Решение № 216
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на еднократни помощи

Решение № 217
ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на земеделски имот в с. Извор

Заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Димово

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли