Решения на ОбС
Протокол № 28 от 29.05.2009г.

На 29.05.2009г. (петък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев и кмет на с. Орешец – Венка Младенова.

Бяха взети следните решения:

Решение № 218
ОТНОСНО: Предложение за промяна на чл. 22, т. 1 и т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Решение № 219
ОТНОСНО: Предложение за продажба на имот УПИ ХVІІ-401, ведно с масивната сграда

Решение № 220
ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно предоставяне на строеж в кв. „Бабуя” - Арчар
 
Решение № 221
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на еднократни помощи
 
Заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Димово

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли