Решения на ОбС
Протокол № 29 от 17.06.2009 г.

На 17.06.2009 г. (сряда) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват Коста Христов и Иванела Андреева. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев и кмет на с. Гара Орешец – Венка Младенова. 

Бяха взети следните решения:

Решение № 222
Относно: Предложение за отдаване под наем на земеделски имот за срок от 10 години

Решение № 223
Относно: Предложение за отдаване под наем на земеделски имот в с. Яньовец № 026039

Решение № 224
Относно: Предложение за отдаване под аренда на земеделски имот в с. Септемврийци

Решение № 225
Относно: Предложение за продажба на имот находящ се в ПИ-228 в кв. 23 по плана на село Извор

Решение № 226
Относно: Предложение за продажба на имот № 026041 в местността „Ломата” в землището на село Яньовец

Решение № 227
Относно: Предложение за актуализация на структурата на Общинска администрация гр. Димово

Решение № 228
Относно: Предложение за отпускане на еднократни помощи

Решение № 229
Относно: Предложение за кандидатстване с проект „Подобряване условията за живот в Община Димово, чрез създаване на качествена канализационна инфраструктура посредством изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и смесена канализация в гр. Димово”

Заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Димово

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли