Решения на ОбС
Протокол № 30 от 07.07.2009 г.

На 07.07.2009 г. (вторник) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 13 общински съветници. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев, кмет на с. Гара Орешец – Венка Младенова, директор Дирекция „АОФ” – Марушка Петрова, началник отдел „БФСО” – Петко Иванов и директор Дирекция „Европейско сближаване, стопанско управление и местни приходи” – Ирена Виденова.

Бяха взети следните решения:

Решение №  230
ОТНОСНО: Предложение за образуване на четири независими УПИ в с. Гара Орешец

Решение №  231
ОТНОСНО: Предложение за приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Димово през 2009г.

Решение №  232
ОТНОСНО: Предложение за отмяна на Решение № 220, взето с Протокол № 28/29.05.09г. (Заповед № РД25/30 от 09.06.2009г.)

Решение №  233
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на еднократни помощи

Решение №  234
ОТНОСНО: Предложение за упълномощаване на Кмета на Общината да подпише Запис на заповед, като представляващ Община Димово по ОП „Регионално развитие” по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща  и рентабилна образователна структура, допринасяща за устойчиво местно развитие” и сключения Договор между Община Димово и ОП „РР” за проект „Осигуряване на ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, община Димово в подкрепа на местното развитие” за сумата от 713 767,63 лева, Регистрационен № на договора BG161PO0001/4.1-01/007/21

Решение №  235
ОТНОСНО: Предложение за откриване на Дом за възрастни хора с физически увреждания в с. Извор, общ. Димово

Заседания на постоянните комисии към Общински съвет 

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли