Решения на ОбС
Протокол № 31 от 18.08.2009 г.

На 18.08.2009 г. (вторник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 13 общински съветници. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев, началник регионална служба пожарна безопасност и спасение гр. Белоградчик – Владимир Живков.

Бяха взети следните решения:

Решение № 236
Относно: Предложение за поемане на обществен дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за изпълнението на проект BG161PO001/4.1-01/2007/021

Решение № 237
Относно: Предложение за продажба на поземлен имот в село Дълго поле
  
Решение № 238
Относно: Предложение за отмяна на Решение № 225, взето с Протокол № 29 от 17.06.2009г.
 
Решение № 239
Относно: Предложение за продажба на УПИ – ХVІІІ, в кв. 16 по плана на с. Септемврийци

Решение № 240
Относно: Предложение за отпускане на еднократни помощи

Заседания на постоянните комисии към Общински съвет 

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли