Решения на ОбС
Протокол № 34 от 30.11.2009 г.

На 30.11.2009 г. (понеделник) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват Васил Петков и Светослав Мирчев. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев и кмет на кметство Гара Орешец – Венка Младенова.

Бяха взети следните решения:

Решение № 254
Относно: Предложение за промяна на месечното възнаграждение на общинските съветници

Решение № 255
Относно: Предложение за отмяна на Решение № 250, взето по Протокол № 33/29.10.09г. (Заповед № РД25/58 от 12.11.09г.)

Решение № 256
Относно: Предложение за поемане на обществен дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за изпълнението на проект BG161PO001/4.1-01/2007/021

Решение № 257
Относно: Предложение за преминаване на детските градини в общината на делегирани бюджети през 2010г.

Решение № 258
Относно: Предложение за предоставяне на средства от бюджета на Професионална гимназия по икономика гр. Димово

Решение № 259
Относно: Предложение за отпускане на еднократни помощи

Решение № 260
Относно: Предложение за кандидатстване на Община Димово по Програма за транс гранично сътрудничество България - Сърбия

Решение № 261
Относно: Предложение за кандидатстване на Община Димово по Програма за транс гранично сътрудничество България - Сърбия
   
Заседания на постоянните комисии към Общински съвет 

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли