Решения на ОбС
Протокол № 36 от 28.01.2010 г.

На 28.01.2010 г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници, отсъства Васил Петков. В работата на заседанието взеха участие, кмет на Община Димово – Тодор Илиев, зам. кмет Наташа Трайкова, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев, кмет на кметство Гара Орешец – Венка Младенова, главен вътрешен одитор – Красимира Иванова и адвокат Рени Велкова.

Бяха взети следните решения:

Решение № 266
ОТНОСНО: Предложение за одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация

Решение № 267
ОТНОСНО: Предложение за определяне размера на разходи за представителни цели

Решение № 268
ОТНОСНО: Предложение за определяне размера на режийните разноски за закуска, обяд и вечеря за ученическо столово хранене

Решение № 269
ОТНОСНО: Предложение за определяне размера на еднократните помощи

Решение № 270
ОТНОСНО: Предложение за определяне размера на социално-битовите разходи

Решение № 271
ОТНОСНО: Предложение за подпомагане разходите за погребения

Решение № 272
Относно: Предложение за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на Община Димово

Решение № 273
ОТНОСНО: Предложение за поемане на транспортни разходи за лечение на дете от гр. Димово

Решение № 274
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на еднократни помощи

Решение № 275
ОТНОСНО: Учредяване право на безвъзмездно ползване за определен срок на помещения в Димово и Арчар на Бюрото по труда

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли