Решения на ОбС
Протокол № 37 от 05.02.2010 г.

На 05.02.2010 г. (петък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 10 общински съветници, отсъстват Васил Петков, Светослав Мирчев и Иванела Андреева. В работата на заседанието взеха участие: кмет на Община Димово – Тодор Илиев, зам. кмет Наташа Трайкова, зам. кмет Добромир Тодоров, кмет на Арчар - Емил Георгиев, кмет на с. Карбинци - Мариян Антонов, главен вътрешен одитор – Красимира Иванова.

Бяха взети следните решения:

Решение № 276
ОТНОСНО: Предложение за покриване на направени разходи за погребение на двама жители на с. Карбинци
 
Решение № 277
ОТНОСНО: Предложение за промяна на броя, състава и наименованията на постоянните комисии към Общински съвет Димово
 
Решение № 278
ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване списък на служители и учители в Община Димово, имащи право на заплащане част от превозните разноски
 
Решение № 279
ОТНОСНО: Предложение за разглеждане на предложенията на председателите на читалищата за дейността им през 2010г.
 
Решение №  280
ОТНОСНО: Предложение за приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Решение № 281
ОТНОСНО: Предложение за разглеждане на декларации по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 
Решение № 282
ОТНОСНО: Предложение за приемане на „Програма за изпълнение на Общински план за развитие за 2010г.”

Решение № 283
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на еднократни помощи

Решение № 284
ОТНОСНО: Предложение за предоставяне на помещение за ползване на ПП „Герб”

 

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли