Общинска собственост
Явен търг за продажба на имот № 585001 от 496,914 дка. В м. Мъртвината с. Арчар23,01,2007 г.

Пазарна оценка:
91 929,00 лв.

Данъчна оценка:
19685,69 лв

Продажна цена:
101121,90 лв. договор91929-РОС 289/29,12,2006 г.

Вид разпореждане:
Явен търг

Купувач:
„ Геоленд" ЕООД, София, р-н Триадица, ул. „ Неофит Рилски" № 5, ет.1 , Булстат 131175536

 

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли