Общинска собственост
Явен търг за продажба на земеделски имот № 175001 м. Дълга поляна с. Арчар ІІ 2008 г.

Пазарна оценка:
163 150,00 лв.

Данъчна оценка:
Към 25.09.2008 г.от АЧОС27584,56 лв.

Продажна цена:
197413,00 лв. по договорРОС 21/28,01,2008 г.по протокол 5 163150,00 лв.

Вид разпореждане:
Явен търг

Купувач:
„ Център по комасация на земеделска земя" ООД Видин, ул. „Ал. Батенберг"1,ет.1, ап.6 Булстат : 105573542

Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли