Решения на ОбС
Протокол №45 от 27.08.2010 г.

Днес на 27.08.2010г.(петък) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват Светослав Мирчев и Румяна Иванова.
В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово - Тодор Илиев, кмет на кметство Арчар - Емил Георгиев и кмет на кметство Гара Орешец - Венка Младенова.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, зам. председателят откри заседанието.
Като допълнение на дневния ред г-н Илиев предложи четири докладни записки. Първата е Участие на общината в регионално сдружение за управление на отпадъците в област Видин, втората - Кандидатстване на община Димово за финансиране на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин" по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.", третата - Дарение на Изворския манастир и докладна записка относно допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
Те ще бъдат съответно точки 17, 18, 19 и 20.
След което Общинския съвет на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА единодушно реши заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за допълване на Програмата за реализацията на Общинския план за развитие 2007-2013г.
Вносител: Тодор Илиев

2. Предложение за приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2009г. на Общинския план за 2007-2013г.
Вносител: Тодор Илиев

3. Предложение за утвърждаване на Разчета за финансиране на капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт за 2010 година на Община Димово
Вносител: Тодор Илиев

4. Предложение за приемане на актуализацията на Бюджет 2010г.
Вносител: Тодор Илиев

5. Предложение за утвърждаване на разходи за заплати в Местни дейности - Общинска администрация за периода септември - декември 2010г.
Вносител: Тодор Илиев

6. Предложение за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация
Вносител: Тодор Илиев

7. Предложение за предоставяне за ползване част от сградата и двора на ПГИ
Вносител: Тодор Илиев

8. Предложение за преместване на ПГИ в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий" от 2010/2011г.
Вносител: Тодор Илиев

9. Предложение за включване на община Димово в проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за деца, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г.
Вносител: Тодор Илиев

10. Предложение за определяне на допустимите изключения от минималния брой ученици в паралелките от І до ХІІ клас /поднормативни паралелки/ в училищата на Община Димово за учебната 2010/2011г.
Вносител: Тодор Илиев

11. Предложение за актуализация на размера на средствата за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на община Димово за учебната 2010/2011г., за периода: 15.09.2010-31.12.2010г.
Вносител: Тодор Илиев

12. Предложение за откриване на Защитено жилище за лица с психически увреждания в с. Воднянци, община Димово
Вносител: Тодор Илиев

13. Предложение за придобиване собственост безвъзмездно от ПК „Рациария"
Вносител: Тодор Илиев

14. Предложение за предоставяне срещу заплащане на материали
Вносител: Тодор Илиев

15. Предложение за предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд по населени места за разпределение за ползване
Вносител: Тодор Илиев

16. Предложение за отпускане на еднократни помощи
Вносител: Росен Караджов

17. Предложение за участие на общината в регионално сдружение за управление на отпадъците в област Видин
Вносител: Тодор Илиев

18. Предложение за кандидатстване на община Димово за финансиране на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин" по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г."
Вносител: Тодор Илиев

19. Предложение за дарение на Изворския манастир
Вносител: Тодор Илиев

20. Предложение за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
Вносител: Тодор Илиев

21. Питания към Кмета на Община Димово

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Редовно заседание на общинския съвет 30.12.2019г. от 10:00 ч.
23
Дек
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли