Решения на ОбС
Протокол №46 от 07.10.2010 г.

Днес на 07.10.2010г.(четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация гр. Димово се проведе редовно заседание на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 11 общински съветници. Отсъстват Светослав Мирчев и Румен Младенов.
Поради отсъствието на председателя на общинския съвет, заседанието се води от зам. председателя Петко Върбанов.
В работата на заседанието взеха участие, Кмет на Община Димово - Тодор Илиев, кмет на с. Арчар - Емил Георгиев и кмет на с. Гара Орешец - Венка Младенова.
На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, зам. председателят откри заседанието.
Като допълнение на дневния ред г-н Петко Върбанов докладна записка относно Одобряване на ПУП за трасето за „Кабелна линия 20кV в сервитута на ВЕЛ 20 кV язовира"
След което Общинския съвет на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА единодушно реши заседанието да протече при следния

Прикачени файлове
Предстоящо
25
Яну
Редовно заседание на ОбС-Димово №7
23
Фев
Заседание на ОбС № 63/28.02.2019г. от 13.00 часа
25
Фев
Обществени поръчки
- За обособена позиция №1 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОУ "Димитър Благоев"” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №2 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ЦДГ "Снежанка” – село Гара Орешец, община Димово;  - За обособена позиция №3 „Повишаване нивото на енергийна ефективност на ОДЗ "Кокиче”” – село Арчар, община Димово  
21
Юни
  Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2  във връзка с чл.101а от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Доставка на  готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Христо Ботев” – село Арчар”    
04
Юли
Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи на път VID 2091/II-11, Ботево-Арчар-Държаница, част от общинската пътна мрежа
27
Юли